نرگس آباده
 
نرگس
نويسندگان
لینک های مفید

پرسش یا فرضیه اول تحقیق:

آیا میزان اضطراب مادران دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی استثنایی کم توان ذهنی و مدارس ابتدایی عادی تفاوت معناداری دارد؟

برای بررسی این پرسش از آزمون تی با دو گروه مستقل استفاده شده است.

جدول (4-1)، تعداد، میانگین و انحراف اضطراب مادران

متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

اضطراب مادران مدارس عادی

53

91.0189

9.92954

اضطراب مادران مدارس استثنایی

53

93.6981

9.99535

نمودار (4-1)، مقایسه میانگین اضطراب مادران در مدارس عادی و استثنایی

 

جدول (4-2)، آزمون T برای بررسی تفاوت اضطراب مادران در مدارس عادی و استثنایی

متغیر مورد آزمون

میزان T

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

اضطراب مادران در مدارس عادی و استثنایی

1.384-

104

0.169

تفاوت معناداری وجود ندارد

داده­های جدول و نمودار بالا، تعداد، میانگین و انحراف معیار اضطراب مادران و نتایج آزمون T را برای متغیر اضطراب مادران نشان می­دهد.

نتایج به دست آمده از آمار توصیفی، حاکی از آن است که، اضطراب مادران مدارس استثنایی بیشتر از اضطراب مادران در مدارس عادی است.

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون T، بین اضطراب مادران مدارس استثنایی و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد p>0/05 بنابراین پرسش مورد نظر مورد تأیید قرار نمی­گیرد. (و یا فرضیه صفر تأیید می‌گردد.)

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:17 ] [ ]

پرسش یا فرضیه (مثلاً چهارم) تحقیق:

آیا بین میزان اضطراب مادران دانش آموزان دختر عادی با سطح تحصیلات مادران رابطه معناداری وجود دارد؟

برای بررسی این رابطه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول (4-1) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخ­های اضطراب مادران در مدارس عادی و تحصیلات

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

تعداد پاسخ­ها

سطح تحصیلات مادارن

3.15

1.433

53

اضطراب مادران در مدارس عادی

93.6981

9.99535

53

 

جدول (4-2) آزمون همبستگی پیرسون برای پرسش چهارم تحقیق

متغیرهای مورد آزمون

میزان همبستگی

سطح معناداری

تعداد پاسخ­ها

نتیجه آزمون

سطح تحصیلات مادران و

اضطراب مادران در مدارس عادی

0.217

0.118

53

رابطه معناداری وجود ندارد

 

داده­های جداول بالا، نتایج داده­های توصیفی مربوطه به متغیرها و نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان می­دهد.

با توجه به نتایج به دست آمده از داده­های توصیفی، بین دو متغیر تحصیلات مادران و اضطراب مادران مدارس عادی رابطه وجود دارد. (رابطه مستقیم)

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، بین دو متغیر (تحصیلات مادران و اضطراب مادران در مدارس عادی)، به میزان 0.21 رابطه وجود داشته و این رابطه معنادار نیست. P>0/05 بنابراین پرسش مورد نظر مورد تأیید قرار نمی­گیرد. (و یا فرضیه صفر تأیید می‌شود)

 

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 15:12 ] [ ]
1    دانشگاه ازاد کاشان    

149
2    دانشگاه آزاد کاشان    

147
3    دانشگاه ازادکاشان    

47
4    کارشناسی ارشد حسابداری    

44
5    دانشگاه آزادکاشان    

40
6    دانشگاه آزاد كاشان    

32
7    دانشگاه ازاد كاشان    

30
8    دانشگاه ازاد کاشان نمرات    

30
9    سایت دانشگاه ازاد کاشان    

24
10    دانشگاه ازادكاشان    

18
11    كارشناسي ارشد حسابداري    

17
12    منابع کارشناسی ارشد حسابداری    

17
13    سایت دانشگاه آزاد کاشان    

15
14    دانشگاه آزاد کاشان نمرات    

13
15    درصدهای کارشناسی ارشد حسابداری   

12
16    رتبه های ارشد حسابداری    

12
17    ارشد حسابداری    

11
18    ازادکاشان    

11
19    منابع كارشناسي ارشد حسابداري    

11
20    ارشد آزاد حسابداری    

10
21    درصدهای ارشد حسابداری    

10
22    ازاد کاشان    

9
23    ارشد حسابداری آزاد    

8
24    ارشد حسابداری ازاد    

7
25    سایت دانشگاه آزاد واحد کاشان    

7
26    کارشناسی ارشد حسابداری دولتی    

7
27    دانشگاه ازادواحدکاشان    

6
28    سايت دانشگاه آزاد كاشان    

5
29    ارشد حسابداري    

5
30    دانشگاه آزادواحدکاشان    

5
31    منابع ارشد حسابداري    

5
32    منابع ارشد حسابداری    

4
33    ارشد ازاد حسابداری    

4
34    اطلاعات کارشناسی ارشد حسابداری   

4
35    اطلاعات کنکور ارشد حسابداری    

4
36    سرفصل دروس ارشد حسابداری    

4
37    رتبه قبولی ارشد حسابداری    

4
38    درصد های ارشد حسابداری    

4
39    دروس حسابداری ارشد    

3
40    ارشد حسابداري ازاد    

3
41    www.baseri10.blogfa.com    

3
42    دانشگاه آزاداسلامی کاشان    

3
43    دانشگاه آزادكاشان    

3
44    حسابداری ارشد ازاد    

3
45    دانشگاه آزاد اسلامی کاشان    

3
46    حسابداری دولتی    

3
47    اعلام نمرات دانشگاه آزاد کاشان   

3
48    منابع كارشناسي ارشدحسابداري    

3
49    نمرات دانشگاه ازاد کاشان    

3
50    كارشناسي ارشد    

3
51    کارشناسی ارشدحسابداری    

3
52    كارشناسي ارشدحسابداري    

2
53    منابع آزمون ارشد حسابداری    

2
54    مصطفی سرپله    

2
55    نیک قدمیان    

2
56    واحدهاي كارشناسي ارشد حسابداري   

2
57    واحدهای کارشناسی ارشد حسابداری   

2
58    نمرات دانشگاه ازاد كاشان    

2
59    منابع ازمون ارشد حسابداری    

2
60    سایت دانشگاه آزادکاشان    

2
61    سر فصل دروس ارشد حسابداری    

2
62    عاطفه قویدست    

2
63    عطیه استادزاده    

2
64    سوالات حسابداري    

2
65    كاشان دانشگاه آزاد    

2
66    علیرضا هرزچی    

2
67    فرناز رازفر    

2
68    مختار باصری    

2
69    حسابداري ارشد آزاد    

2
70    انشگاه ازاد کاشان    

2
71    تجديد ارزيابي    

2
72    دانشگاه آزاد اسلامي كاشان    

2
73    دانشگاه آزادواحد کاشان    

2
74    دانشگاه ازاد اسلامی کاشان    

2
75    آزمون كارشناسي ارشد حسابداري    

2
76    baseri10.blogfa.com    

2
77    اطلاعاتی در مورد ارشد حسابداری   

2
78    ازادكاشان    

2
79    ارشدحسابداری ازاد    

2
80    ازاد كاشان    

2
81    اطلاعات ارشد حسابداری    

2
82    درصدهای قبولی ارشد حسابداری    

2
83    درصد های ارشد حسابداری 90    

2
84    دانشگاه کاشان ازاد    

2
85    دانشگاه ازاداسلامی کاشان    

2
86    دانشگاه ازاد واحد کاشان    

2
87    دانلود سوالات ارشد حسابداری 89   

2
88    درصد قبولی ارشد حسابداری آزاد    

2
89    رتبه قبولی در ارشد حسابداری    

2
90    راضیه سروریان    

2
91    سايت دانشگاه ازاد كاشان    

2
92    رتبه هاي ارشد حسابداري    

2
93    رتبه های ارشد آزاد حسابداری    

2
94    رتبه های ارشد آزاد حسابداری 90   

2
95    زهرا زرچینی    

2
96    زهرا عطاالهی شهربابک    

1
97    زهرا فلاح    

1
98    زین الدین سنجری دانشگاه ازاد    

1
99    سارا طحانی    

1
100    سارا قصاعی نطنزی

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:42 ] [ ]


1)در شرکت تضامنی حسین و عباس، مانده حساب سرمایه و جاری شرکاء در ایان سال 87 به شرح زیر است:

-سرمایه حسین 2000 بستانکار

-سرمایه عباس 4000 بستانکار

-جاری حسین 1000 بستانکار

-جاری عباس 1000 بدهکار

نسبت سود بری شرکاء در اساسنامه ذکر نشده و سود تضمین شده 15% سرمایه و جاری سرکا می باشد. چنانچه سود شرکت در سال87، 3.600 ریال باشد، کل سود هر شریک چه مبلغی است؟

1-حسین 1.300 ریال – عباس 2.300 ریال

3-حسین 1.800 ریال- عباس 1.800 ریال

2-حسین 1.200 ریال- عباس 2.400 ریال

4-حسین 2.400 ریال-عباس 1.200 ریال

2)در ارتباط با نحوه برخورد با تغییر در مبلغ تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود، چنانچه افزایش در ارزش عکس کاهش قبلی باشد مبلغ افزایش.....

1-شناسایی نمی شود

2-به هزینه منظور میشود

3-به مازاد تجدید ارزیابی منظوی میشود

4-تا میزان کاهش قبلی درآمد شناسایی شده و بقیه به مازاد تجدید ارزیابی منظور میشود.

3)مانده حساب های حساب مستقل وجوه عمومی دولت که از معیار اندازه گیری جریان منابع مالی و مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده می کند، در پایان سال 87 به شرح زیر است:

-بانک 40.000                                 -موجودی ملزومات 8.000

-مالیات دریافتنی 20.000                   -حساب های پرداختی 4.000

-پیش پرداخت 12.000                      -طلب از سایر حسابهای مستقل 10.000

میزان اندوخته قابل انعکاس در ترازنامه حساب مستقل چندمیلیارد ریال است؟

1-8.000

1-8.000

1-8.000

1-8.000

4)خرید کالایی به مبلغ 100.000ریال در حساب ها ثبت نشده ولی کالای مربوطه در شمارش موجودی های پایان دوره منظور شده است، این اشتباه.....

1-موجب می شود که سود خالص دوره جاری مبلغ 100.000ر یال کمتر نشان داده شود.

2-موجب می شود که بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره جاری مبلغ 100.000ریال کمتر نشان داده شود.

3-موجب می شود که سود خالص دوره بعد مبلغ 100.000ریال بیشتر نشان داده شود.

4-تأثیری بر سودخالص دوره جاری ندارد.

5)ساختمانی که مبلغ دفتری آن 4.000 میلیون ریال بود در ابتدای سال 81 به مبلغ 500 میلیون ریال تجدید ارزیابی شد عمر مفید باقی مانده این ساختمان در ابتدای سال 81 برابر 10 سال و روش استهلاک آن خط مستقیم است. چنانچه این ساختمان در پایان سال 86 به مبلغ 600میلیون ریال فروخته شده باشد، سود حاصل از فروش در سال 86 چند میلیون ریال است؟

1-360

2-300

3-400

4-420

6)چنانچه سود سهام از محل اندوخته ها یا سود انباشته مصوب و پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام شود، این مبالغ معرف....

1-درآمد عملیاتی است اگر از محل اندوخته ها باشد.

3-از هر محلی که باشد درآمد عملیاتی است.

2-درآمد عملیاتی است اگر از محل سود انباشته مصوب باشد.

4-درآمد عملیاتی نیست.


 

7)طبق استانداردهای حسابداری ایران برای فروش های اقساطی کدام یک از روش های زیر قابل استفاده میباشد؟

1-فقط روش تعهدی

2-فقط روش اقساطی

3-روش تعهدی و یا روش اقساطی

4-روش تعهدی یا روش اقساطی و یا روش بازیافت بهای تمام شده

8)اتومبیلی در تاریخ 1/1/1382 برای استفاده خریداری شده است. عمر خودرو 10 سال و ارزش اسقاط آن 5 میلیون ریال در پایان عمر برآورد می گردد. هزینه استهلاک برای سال 1386 بر اساس «روش مجموع سنوات عمر» 6 میلیون ریال است. بهای تمام شده اتومبیل چندمیلیون ریال است؟

 

1-55

2-50

3-60

4-65

9)در شرکت بهار بهای تمام شده موجودی مواد اولیه در پایان سال 50.000ریال و خالص ارزش فروش 48.000 ریال می باشد. بهای فروش کالاهایی که با مواد مذکور ساخته می شود 70.000ریال و هزینه های لازم برای تکمیل و توزیع و فروش 15.000 ریال بؤآورد می گردد. این موجودی در ترازنامه پایان سال به چه مبلغی باید گزارش شود؟

 

1-50.000

2-48.000

3-55.000

4-25.000

10)ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت آلفا 300.000ریال گزارش شده است. ارزش بازار این دارایی ها 350.000ریال است. اگر شرکت بتا 80درصد سهام شرکت آلفا را به مبلغ 275.000 ریال خریداری کند، سرقفلی در ترازنامه تلفیقی به چه مبلغی گزارش می شود؟

 

1-5.000

2-صفر ریال

3-10.000ریال

4-25.000ریال

11)درآمد پیش بینی شده سال 84 حساب مستقل وجوه اختصاصی یک دانشگاه دولتی مبلغ 30.000میلیون ریال است. دانشگاه ضمن استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مجاز به انتقال مانده وجوه مصرف نشده به سال مالی بعد می باشد. اگر مانده برخی حساب های حساب مستقل در پایان سال مالی به شرح زیر باشد:

-درآمد 35.000                               -پیش پرداخت سال جاری 3.000

-هزینه سال جاری 21.000                 -علی الحساب سال جاری 2.000

-دریافتی از خزانه 30.000                   -اندوخته تعهدات احتمالی (قطعی نشده) 1.500

مانده مازاد تخصیص نیافته سال مالی که می تواند به سال بعد انتقال یابد چند میلیون ریال است؟

 

1-4.000

2-2.500

4.500

9.000

12)یک موسسه دولتی که مجوز قانونی برای انتقال مانده وجود مصرف نشده در اختیار ندارد، از مبنای تعهدی تعدیل شده در حسابداری حساب مستقل وجوه اختصاصی استفاده می کند. اگر قسمتی از درآمدهای تحقق یافته سال مالی حساب مستقل وصول نشده باشد تا به حساب خزانه انتقال یابد، این مبلغ در هنگام بستن حساب های موقت در کدام حساب منظوی می شود؟

 

1-بدهکار حساب مازاد درآمد نسبت به انتقالی

3-بستانکار حساب اندوخته مازاد درآمد نسبت به انتقالی

2-بستانکار حساب مازاد تخصیص نیافته

4-بستانکار حساب اندوخته درآمدهای وصول نشده


 

13)جمع دارایی های موسسه رشید در پایان سال 87 معادل 850.000ریال می باشد. پس از بررسی حساب ها مشخص شد که:

1-یک فقره فروش نسیه به مبلغ 57.000ریال اشتباهاً به مبلغ 75.000ریال ثبت شده است.

2-پرداخت مبلغ 30.000ریال از بدهی ها در دفاتر ثبت نشده است.

3-درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده در پایان سال 50.000 ریال است.

در صورتی که غیر از موارد فوق اشتباه دیگری رخ نداده باشد، جمع دارایی ها پس از اصلاح حساب ها چندریال خواهد بود؟

1-852.000

2-838.000

3-882.000

4-888.000

14)شرکت فرشید در اول فروردین ماه 1388 معادل 60% از سهام عادی دارای حق رأی شرکت مهشید را به مبلغ 1.250.000 ریال خریداری کرد. حقوق صاحبان سهام شرکت مهشید در این تاریخ شامل مبلغ 1.000.000ریال سهام عادی و 500.000ریال سود انباشته است. در تاریخ تحصیل به استثنای ساختمان که ارزش منصفانه آن 250.000ریال بیشتر از مبلغ دفتر می باشد، ارزش منصفانه و مبلغ دفتری بقیه دارایی ها و بدهی های شرکت مهشید برابر است. سرقفلی ناشی از تحصیل چندریال است؟

1-150.000

2-100.000

3-200.000

4-350.000

15)شرکت «الف» یک دستگاه وسیله نقلیه ی خود به ارزش دفتری 30.000ریال و پرداخت 10.000ریال سرک نقدی را با یک دستگاه رایانه شرکت «ب» معاوضه می نماید. ارزش متعارف رایانه مبلغ 43.000ریال می باشد. سود و زیان حاصل از معاوضه برای شرکت «الف» چندریال است؟

1-3.000 سود

2-صفر

3-5.000ریال سود

13.000ریال سود

16)در یک شرکت تضامنی، «الف» ، «ب» و «ج» شرکای شرکت بوده که سود و زیان را به نسبت 2و 3و 1(به ترتیب) تقسیم می نمایند. «الف» از شرکت خارج و «ب» و«ج» سرمایه «الف» را به نسبت 3 و 2 خریداری می کنند. نسبت جدید برای «ب» و «ج» به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

1-9 و 3

2-6 و 3

3-7 و 3

4-3 و 1

17)آن بخش از مخارج تحمل شده پیمان که با فعالیت آتی آن مرتبط است، به شرط اینکه بازیافت آن محتمل باشد باید به عنوان .............. شناسایی و تحت سرفصل .........طبقه بندی شود.

1-دارایی- پیمان در جریان پیشرفت

3-بدهی-پیمان در جریان پیشرفت

2-داریی-پیش دریافت ها

4-دارایی- ذخایر

18)آثار تغییر در عمر مفید برآوردی داریی های ثابت مشهود و تغییر در مبلغ برآوردی هزینه مطالبات مشکوک الوصول به ترتیب بر چه دوره هایی اثرگذار است؟

 

1-دوره های جاری و آتی-دوره ی جاری

3-دوره های جاری و آتی- دوره آتی

2-دوره ی جاری- دوره ی آتی

4-دوره ی جاری- دوره ی جاری

19)اطلاعات زیر مربوط به شرکت تولیدی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1387 است:

سود خالص 45 میلیون ریال، کل دارایی ها در ابتدای دوره مالی 21 میلیون ریال، نسبت گردش دارایی ها سه مرتبه، مانده کل داریی ها در انتهای دوره مالی چند میلیون ریال است؟

 

1-21

2-12

3-15

4-9


 

20)موجودی کالای پایان دوره شرکت موحد بر اساس روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO) مبلغ 85.000ریال و بر اساس روش میانگین موزون مبلغ 65.000ریال ارزیابی شده است. سود شرکت بر اساس میانگین موزون 220.000ریال در اولین سال فعالیت رکت عنوان شده است. سود شرکت طبق روش اولین صادره از اولین وارده چندریال خواهد بود؟

1-260.000

220.000

3-240.000

4-200.000

21)شرکتی 4 منبع کسب درآمد دارد. سود (زیان) نمابع به شرح زیر است: (اعداد به ریال)

منبع اول

منبع دوم

منبع سوم

منبع چهارم

4.000.000

(1.000.000)

7.000.000

2.000.000

اگر منبع اول مشمول 25%، منبع دوم 20%، منبع سوم 10% و منبع چهارم معاف از مالیات باشد، نرخ موثر مالیات مورد استفاده در گزارشگری مالی میان دوره ای کدام است؟

1-19%

2-17%

3-18.3%

4-15%

22)تولید کننده ای محصولات خود را به صورت اجاره سرمایه ای واگذار می نماید. سود یا زیان حاصل از فروش .... شناسایی می شود.

1-همانند رویه معمول واحد تجاری برای فروش های قطعی

2-زیان بلافاصله ولی سود به تدریج طی دوره اجاره

3-زیان بلافاصله ولی سود در پایان دوره اجاره

4-به صورت تدریجی در طی دوره اجاره

23)شرکتی در اول سال 87 مبلغ 100.000.000ریال به عنوان کمک بلاعوض دولتی برای انجام تحقیق دریافت کرد. این شرکت تا پایان سال مبلغ 80.000.000ریال برای بخشی از تحقیق خرج کرد. در پایان سال چه مبلغی و تحت چه سرفصلی باید در ترازنامه منعکس شود؟

1-100.000.000ریال حقوق صاحبان سهام

3-100.000.000ریال بدهی

2-20.000.000ریال حقوق صاحبان

4-20.000.000ریال بدهی

24)شرکت سینا در سال 87 کالایی به بهای تمام شده 1.000.000ریال را برای حق العمل کار خود در بوشهر فرستاد. هزینه های مرتبط با کالای امانی به شرح زیر است:

-هزینه حمل و بیمه (پرداختی توسط شرکت سینا)               100.000 ریال

-هزینه تخلیه و بارگیری(پرداختی توسط حق العمل کار)        140.000ریال

-هزینه های توزیع و فروش                                            80.000 ریال

-حق العمل فروش                                                       10% قیمت فروش

در صورتی که تا پایان سال 87 معادل 75% از کالای فوق به مبلغ 1.200.000ریال به فروش رسیده باشد، سود حاصل از فروش کالای امانی در سال 87، چندریال است؟

 

1-190.000

2-70.000

3-130.000

4-35.000

25)امتیاز سهام (سهام پاداشی) که به مدیران اعطاء می شود، در کدام بخش از ترازنامه منعکس می شود؟

 

1-حقوق صاحبان سهام

2-دارایی های جاری

3-داریی های غیرجاری

4-بدهی ها


 

26)شرکت عباسی ساختمان و اتومبیل و زمین را کلاً به مبلغ 180.000ریال خرید و مبلغ 12.000ریال بابت ارزیابی دارایی های خریداری شده پرداخت کرد. ارزیابی به قرار ذیل انجام شد:

ساختمان 120.000، اتومبیل 80.000 زمین 40.000

 

ساختمان

اتومبیل

زمین

1)

90.000

60.000

30.000

2)

120.000

40.000

80.000

3)

96.000

64.000

32.000

4)

120.000

80.000

40.000

 

27)در ارزیابی دارایی های ثابت مشهود خاص یک واحد مقیاس ارزش جاری کدام است؟

1-اقل بهای جایگزینی و مبلغ بازیافتنی دارایی و اکثر ارزش خالص فروش و ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار دارایی است.

2-اکثر ارزش ورودی و مبلغ بازیافتنی و اقل ارزش خروجی و ارزش اقتصادی است.

3-اقل ارزش اقتصادی و بهای جایگزینی و اکثر ارزش فعلی و مبلغ بازیافتنی است.

4-اقل بهای تمام شده و مبلغ بازیافتنی دارایی است.

 

28)بر اساس استاندارد گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری هر واحد تجاری که درآمد عملیاتی آن کمتر از حدود ............درآمد عملیاتی برنامه ریزی شده باشد واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری تلقی می شود.

1-30%

2-20%

3-25%

4-10%

 

29)در تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری های بلندمدت به کوتاه مدت، مانده حساب مازاد تجدید ارزیابی ........

1-به حساب سرمایه گذاری منظوی می شود.

3-به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود

2-تا فروش سرمایه گذاری در حساب ها باقی می ماند

4-به حساب سود و زیان دوره جاری منظور می شود

 

30)ذخیره کاهش ارزش موجودی ها زمانی شناسایی می شود که ........

1-بهای تمام شده موجودی ها کمتر از خالص ارزش فروش آن باشد.

2-خالص ارزش فروش بیشتر از بهای جایگزینی باشد.

3-بهای تمام شده موجودی ها بیشتر از بهای جایگزینی آن باشد.

4-خالص ارزش فروش کمتر از بهای تمام شده موجودی ها باشد.

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:40 ] [ ]


با توجه به اصرار برخي از دوستان مبني بر اعلام منابع خلاصه شده براي آزمون كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد كه در ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد منابع زير اعلام مي گردد:

حسابداری مالی:

۱- حسابداري مالي جلد اول (حسابداري ميانه) از دكتر يدا... تاري وردي

۲- حسابداري مالي جلد دوم (صورتهاي مالي تلفيقي) از دكتر يدا... تاري وردي

۳- حسابداري مالي جلد سوم (حسابداري پيشرفته) از دكتر يدا... تاري وردي

۴- مباحث جاری حسابداری از جمشید اسکندری

یا

۱- مروری جامع بر حسابداري مالي جلد اول از دكتر ايرج نوروش

۲- مروری جامع بر حسابداري مالي جلد دوم از دكتر ايرج نوروش

حسابداری صنعتی:

۱- حسابداري صنعتي۱ از سعيد باصري

۲- حسابداري صنعتي از دكتر حسين اعتمادي (سنجش تكميلي)

یا

۲- حسابداری صنعتی (موسسه پارسه)

حسابرسی:

۱- اصول حسابرسي جلد اول ترجمه عباس ارباب سليماني (نشريه ۸۷ سازمان حسابرسي)

۲- اصول حسابرسي جلد دوم ترجمه عباس ارباب سليماني (نشريه ۱۰۵ سازمان حسابرسي)

۳- تستهاي حسابرسيCPA از اماني و فاضلي

ریاضیات و آمار:

۱- رياضيات و كاربرد آن در مديريت از هادي رنجبران

۲- آمارو كاربرد آن در مديريت از هادي رنجبران

زبان تخصصی:

۱- زبان تخصصي حسابداري از عبدالرضا تالانه

یا

۱- انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری از داوود اقوامی


۱- كتاب سوالات كنكور كارشناسي ارشد حسابداري از دكتر ايرج نوروش- دولتي سال‌هاي 80 تا 90

۲- كتاب سوالات كنكور كارشناسي ارشد حسابداري از دكتر ايرج نوروش- آزاد سال‌هاي 80 تا 90


اين منابع بسيار خلاصه مي باشد و براي فرصت باقي مانده مناسب خواهد بود. ضمنا اين منابع بجز "بند ۱ و ۲ حسابرسی" را مي توانيد از تهران - ميدان انقلاب تهيه فرماييد. بند ۱ و ۲ حسابرسی (نشريات ۸۷ و ۱۰۵۶ سازمان حسابرسي) را از تهران - ميدان آرژانتين- خیابان بيهقی- نبش کوچه دوازدهم- پلاک31   تلفن:   10- 885۰۲۶۰۶ - انتشارات سازمان حسابرسي تهيه فرماييد (در میدان انقلاب خیابان 12 فروردین انتشارات ترمه نیز ممکن است وجود داشته باشد).

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:39 ] [ ]

دانلود رایگان جزوه دوره آموزشی مدیریت نگهداری ماشین آلات معدنی

شامل 27 صفحه - به حجم 245 کیلوبایت

برای دانلود اینجا کلیک کنید...

http://www.azartc.com/file/modiriyat%20negahdari.zip

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:38 ] [ ]

یک نمونه تحلیل برای آزمون تحلیل واریانس (متن لازم برای آزمون تحلیل واریانس)

فرضیه یا پرسش (مثلاً پنجم) تحقیق:

بین میزان پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی در مدارس گردشی تفاوت وجود دارد.

 

برای بررسی میزان تفاوت در یادگیری درس زبان انگلیسی در پایه­های مختلف از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است.

 

جدول (4-1)، تعداد، میانگین و انحراف معیار یادگیری درس زبان در پایه­های مختلف

متغیر (پایه تحصیلی)

تعداد

میانگین

انحراف معیار

اول

41

14.12

4.118

دوم

78

12.46

5.032

سوم

25

16.22

4.243

جمع

144

14.13

4.822

جدول (4-2)، آزمون تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت در یادگیری زبان انگلیسی در پایه­های مختلف

متغیر

 

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذور

توان آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

یادگیری زبان در پایه های مختلف

درون گروهی

144.109

2

72.055

3.214

0.044

تفاوت وجود دارد

برون گروهی

2645.775

118

22.422

مجموع

2789.884

120

داده­های جدول (4-1)، تعداد، میانگین و انحراف معیار متغیرها و داده­های جدول (4-2)، نتایج آزمون تحلیل واریانس را برای میزان یادگیری درس زبان انگلیسی در پایه­های مختلف را نشان می­دهد.

داده­های آمار توصیفی در جدول (4-1)، حاکی از آن است که، بیشترین میانگین برای یادگیری زبان در پایه سوم و کمترین میانگین برای یادگیری زبان در پایه دوم دیده می­شود.

داده­های آمار استنباطی و نتایج آزمون تحلیل واریانس در جدول (4-2)، حاکی از آن است که بین یادگیری زبان انگلیسی در پایه­های مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.  بنابراین فرضیه صفر رد می­گردد. (یا فرضیه تحقیق تأیید می‌گردد)

 

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:53 ] [ ]

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} 10 بايد و 10 نبايد     10 بايد و 10 نبايد    تصميم‌گيري در مورد کسب و کار‏ بايدها:‏ 1. صبر کنيد و به دنبال کسب و کاري باشيد که کاملا براي شما مناسب باشد. شما براي از دست دادن فرصت‌ها جريمه نخواهيد شد اما در صورت انتخاب نامناسب يا شکست مي‌خوريد و يا سال‌ها زجر خواهيد کشيد. فرآيند انتخاب که نياز به برنامه‌ريزي فراوان و تجربه و دانش کافي دارد براي موفقيت شما حياتي است.‏ 2. در عين حال فرصت‌طلب بايد باشيد. يک اشتباه بزرگ غفلت است. يعني نتوانيد فرصتي را که درست در مقابل شما است ببينيد.‏ 3. براي تبديل شدن به يک کارآفرين موفق بايد اراده قوي و از خودگذشتگي لازم براي دستيابي به هدفتان را داشته باشيد.‏ 4. بايد پيش از شروع به کار در مورد کسب و کاري که قصد راه‌اندازي آن را داريد، دانش فني لازم را داشته باشيد.‏ 5. سعي کنيد کسب و کاري را بيابيد که داراي پتانسيل اقتصادي بلندمدت باشد. اين نصيحت را به خاطر داشته باشيد: «به جايي برويد که گوي در حال رفتن به آن جا است، نه جايي که الان هست».‏ 6. به دنبال کسب و کاري باشيد که در بازار امروز و فردا رشد کند. بسياري فروشگاه‌هاي کوچک خرده‌فروشي ديگر از دور خارج شده‌اند زيرا فروشگاه‌هاي عظيمي چون شهروند، رفاه و سايرين اجناس را با امکانات بيشتر و قيمت کمتر ارائه مي‌کنند. حداقل به لحاظ مکاني دنبال جايي باشيد که رقباي بزرگ شما را قورت ندهند.‏ 7. در اکثر کسب و کارهاي خدماتي شما قدرت قيمت‌گذاري داريد و مي‌توانند مناسب باشند.‏ 8. اگر قصد توليد و فروش يک محصول را داريد، معايب و مزاياي سپردن توليد به يک توليدکننده ارزان قيمت را مورد توجه قرار دهيد.‏ 9. واقع‌بين باشيد. فريب سودهاي کلان را نخوريد. سود کلان در صورتي به دست مي‌آيد که کسب و کار درست را انتخاب کنيد و پيش از شروع آن همه‌ موارد را به دقت مورد بررسي قرار داده باشيد. ‏10.  براي ارزيابي ايده محصول يا خدمت خود سعي حتما از ديدگاه مشتريان آتي به آن بنگريد و بفهميد چه چيزي محصول يا خدمت شما را براي ايشان جذاب مي‌کند.‏ نبايدها:‏ 1. کارآفريني فعاليتي جدي است که با مخاطراتي نيز همراه است، در صورتي که هنوز در تصميم خود براي راه‌اندازي يک کسب و کار ترديد داريد، نبايد دست به کار شويد.‏ 2. به کسب و کارهايي که ممکن است بسيار چالش‌برانگيز باشند نپردازيد. بهتر است يک مانع يک متري را انتخاب کنيد تا اين که سعي کنيد از روي يک مانع هفت متري بپريد. 3. فعاليت کارآفرينانه نياز به سرمايه دارد. پيش از تخمين درست هزينه‌ها و پيش‌بيني منابع تامين مالي شروع به کار نکنيد.‏ 4. اجازه ندهيد اعتماد به نفس بيجا سبب عدم تحليل دقيق براي انتخاب کسب و کارتان شود. شما نبايد از شنيدن موارد منفي بترسيد؛ بسيار بهتر است که از آن‌ها آگاهي داشته باشيد و هر چه سريع‌تر با آن‌ها مواجه شويد. 5. کسب و کارهايي که بايد از آن‌ها پرهيز کرد، عرضه کالاهاي مصرفي معمولي است. جايي که شما بايد تماما روي قيمت رقابت و کنيد و بايد پايين‌ترين قيمت را داشته باشيد تا باقي بمانيد. 6. وجود شرايط و اطلاعات مبهم، ناقص، غيرقطعي، سازمان‌نيافته و غيرشفاف در شروع فعاليت هر کسب و کار طبيعي است. اين شرايط نبايد موجب هراس و دلسردي شما از ادامه کار شود.‏ 7. يک ايده براي شروع يک کسب و کار را تنها به اين دليل که تکراري است کنار نگذاريد. بسياري موارد ايده‌ها تکراري در عمل موفق‌تر از ايده‌ها نوآورانه هستند.‏ 8. اگر از نحوه انجام برخي فعاليت‌ها همچون حسابداري اطلاعات کافي نداريد، به تنهايي عمل نکنيد و حتما از کساني که آن زمينه تخصص دارند مشاوره بخواهيد.‏ 9. اجازه ندهيد صرف خلاقانه بودن يک ايده شما را بفريبد و چشم شما را به روي ساير واقعيات ببندد. پيش از سنجيدن همه جوانب (مواردي که در درس اول به آن‌ها اشاره شده است) کار خود را شروع نکنيد.‏ ‏10.  هنگام برآورد هزينه‌هاي راه‌اندازي خوش‌بين نباشيد، معمولا اقلام هزينه‌اي وجود دارند که تا پيش از شروع کار ناديده گرفته مي‌شوند و سبب غيرواقعي شدن تخمين‌هاي شما خواهند شد.‏   طرح كسب وكار بايدها 1. در صورتي که براي اولين بار مي‌خواهيد يک طرح کسب و کار بنويسيد بايستي از تجربه افراد متخصص در اين زمينه استفاده کنيد.‏ 2. براي دريافت تسهيلات مالي در اکثر موارد بايد طرح کسب و کار مناسبي تهيه کنيد.‏ 3. در هنگام نوشتن طرح کسب و کار بايد همواره هدف از نوشتن و همچنين مخاطب آن (تشريح شده در متن درس 1) را در نظر داشته باشيد.‏ 4. بي شك مهم ترين جزء در موفقيت شما خودتان هستيد.‏ در هنگام تدوين طرح کسب و کار بر اين تمركز كنيد كه چگونه تجارب قبليتان در كسب و كار جديد قابل استفاده هستند.‏ 5. براي اطلاع از چارچوب يک طرح کسب و کار مي‌توانيد از الگوهاي از پيش طراحي شده و آماده استفاده کنيد.‏ 6. در طرح کسب و کار سعي فعاليت خود را به دقت شرح دهيد و بيان کنيد دقيقا چگونه قصد داريد به انجام آن بپردازيد.‏ 7. ارزيابي كاملي از محيط اقتصادي‌اي که كسب و كارتان جزئي از آن خواهد شد، انجام دهيد. شرح دهيد که کسب و کارتان چه منطقه و افرادي را پوشش مي‌دهد و چگونه خود را با قانون سازگار مي‌کند.‏ 8. جريان نقدينگي يكساله و ميزان  سرمايه‌گذاري مورد نياز براي يک سال را تخمين بزنيد و در طرحتان لحاظ کنيد.‏ اين يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي طرح کسب و کار شماست. بنابراين در انجام آن بسيار دقت کنيد.‏ 9. در برنامه بازاريابي طرح خود، بازار هدف، خصوصيات، و نحوه دسترسي به آن را شرح دهيد.‏ 10. تدوين يک طرح کسب و کار فعاليت نسبتا دشواري به حساب مي‌آيد. لذا با صبر و حوصله و گام به گام براي انجام آن اقدام نماييد.‏ نبايدها 1. نوشتن طرح کسب و کار يک گام اساسي براي شروع هر فعاليت‌ کارآفرينانه به حساب مي‌آيد. نبايد به دليل برخي دشواري‌ها يا غيرضروري دانستن، از نوشتن آن سر باز زنيد. معمولا کارآفرينان نوپا به نوشتن طرح کسب و کار بي‌ميل هستند و همين سبب بروز مشکلات آتي براي ايشان مي‌شود.‏ 2. در تدوين طرح کسب و کارتان بلندپروازي نکنيد؛ برخي محدوديت‌هاي معقول را در هدف‌گذاري بلند مدت در نظر بگيريد (منظور از بلند مدت بيش از يک سال است). بهتر است که به اهداف کوتاه‌مدت پرداخته و در حين توسعه کسب و کار طرح خود را مورد بازبيني قرار دهيد.‏ 3. در انجام تخمين‌هاي مالي از خوش بيني پرهيز كنيد. در واقع، به جاي خوش بيني، در پيش‌بيني نيازمندي‌هاي سرمايه‌اي، برآورد‌هاي زماني، فروش و سود حاصل از آن بسيار محافظه كار باشيد.‏ 4. در بيان دقيق استراتژي‌هاي تبليغاتي خود کوتاهي نکنيد. 5. از بيان مطالب به صورت پيچيده پرهيز کنيد. كاري كنيد كه خواندن و فهميدن طرح آسان باشد. ‏ 6. خودتان را به منحصر به فرد بودن و يا يک اختراع ثبت شده متكي و محدود نسازيد. موفقيت به سمت كساني مي‌آيد كه با پشتوانه اقتصادي  کافي و برنامه مناسب شروع مي‌كنند و نه لزوماً با اختراعات خاص و انحصارات.‏ 7. در يک طرح کسب و کار نبايد تنها به نقاط قوت خود توجه داشته باشيد. نقاط ضعف احتمالي و روش‌هاي رفع آن‌ها را نيز در نظر داشته باشيد.‏ 8. اگر از نرم‌افزارهاي کمکي براي نوشتن طرح کسب و کار خود استفاده مي‌کنيد، انتظار نداشته باشيد که نرم‌افزار طرح کسب و کار شما را به صورت خودکار توليد کند. نرم‌افزارها تنها به شما براي نوشتن طرح کسب و کار در يک قالب مشخص کمک مي‌کنند. اين شما هستند که بايد محتواي اصلي طرح را آماده کنيد.‏ 9. اگر توانايي شما در مديريت نقدينگي و انجام امور مالي کافي نيست، خود به تنهايي انجام اين امور را به عهده نگيريد.‏ ‏10.  اگر از کمک مشاور در تدوين طرح کسب و کار خود استفاده مي‌کنيد، نبايد خود را از روند تدوين اين طرح کنار بکشيد. به ياد داشته باشيد يک طرح کسب و کار خوب به شما در موفقيت کسب و کارتان بسيار کمک خواهد کرد و بايد در تمام مراحل شکل‌گيري آن حضور فعال داشته باشيد.‏   ابزارهاي ارتباطي بايدها 1. شما بايد بتوانيد با مشتريان و همچنين تمام اشخاص و سازمان‌هايي که به نوعي به شما مربوط مي‌شوند ارتباط مستمر برقرار کنيد.‏ 2. نامه‌هاي شما حتما بايد داراي سربرگ باشد و در آن اطلاعاتي از قبيل نام شرکت، نوع فعاليت، آدرس و شماره تماس، شماره نامه و... درج شده باشد.‏ 3. فهرستي از افراد و سازمان‌هايي که مي‌خواهيد ارتباط بيشتر و دوستانه‌تري با ايشان داشته باشيد تهيه کنيد، اطلاعات تماس آن‌ها را استخراج کنيد و به صورت دوره‌اي و بهانه‌هاي مختلف با آن‌ها تماس بگيريد.‏ 4. همواره سعي در بزرگتر نمودن دامنه ارتباط خود کنيد. از هيچ فرصتي براي آشنايي با افراد جديد دريغ نکنيد، آشنايان امروز مي‌توانند مشتريان فرداي شما باشند.‏ 5. جلسات غيررسمي دوره‌اي که در آن کارکنان بتوانند آزادانه با شما در مورد هر موضوعي که فکر مي‌کنند لازم است، صحبت کنند؛ بهترين راه براي ايجاد ارتباطاتي دوستانه و صميمانه در داخل سازمانتان است.‏ 6. سعي کنيد اهداف، برنامه‏‌ها و ارزش‌هاي سازمان خود را به کمک همکارانتان تدوين کنيد و آن را در اختيار کليه کارکنان قرار دهيد.‏ 7. انجام فعاليت‏‌هاي مشترک خارج از کسب و کار مانند مهماني‌هاي سالانه، مسافرت‌هاي دسته جمعي، تفريحات مشترک و ... مي‌توانند جوي دوستانه و پر انرژي را بر سازمانتان حاکم کنند.‏ 8. حتماً و به سرعت يک سايت اينترنتي راه‌اندازي کنيد. حتي اگر از طريق اين سايت محصول يا خدمت خود را به فروش نرسانيد مي‌توانيد از طريق آن خود را به ديگران معرفي کنيد.‏ 9. صندوق پست الکترونيک خود را هر روز مشاهده کرده و پست‌هاي الکترونيک دريافت شده را بلافاصله جواب دهيد.‏ 10. وب‌سايت و پست الکترونيک يکي از سريع‌ترين و کم‌هزينه‌ترين راه‌هاي ارتباط با شماست. پس حتماً در سر برگ نامه‌هايتان و در کارت ويزيتتان آدرس آن‌ها را قيد کنيد. نبايدها 1. در برقراري ارتباطات شرکت، نبايد تنها مشتريان هدف باشند. شرکت بايد تمام ذي‌نفعان ارتباطات مناسبي برقرار نمايد.‏ 2. نگذاريد در افراد اين تصور ايجاد شود که شما تنها موقعي که به آنها نياز داريد با آنها تماس مي‌گيريد.‏ 3. بايد بسيار دقت کنيد که جلساتي با کارکنان به منظور اطلاع از نظراتشان تشکيل مي‌دهيد، به جلسات غر زدن و دادن انرژي منفي به يکديگر تبديل نشود که در اين صورت نتيجه منفي به بار خواهد آورد.‏ 4. از خط تلفني که براي امور شخص و خانوادگي استفاده مي‌کنيد براي انجام امور مربوط به کسب و کارتان استفاده ننماييد.‏ 5. شماره تلفن همراهتان را در کارت ويزيت خود چاپ نکنيد و آن را به کساني بدهيد که به آنها اجازه مي‏‌دهيد در هر لحظه که لازم بود با شما تماس بگيرند. البته اگر کسب و کار شما به گونه اي است که مشتريانتان در اکثر مواقع مي‌بايست با شماره همراهتان تماس بگيرند اين امر مستثني خواهد بود.‏ 6. اگر نوع کسب و کار شما به گونه‌اي است که به ندرت نياز پيدا مي‌کنيد با افراد و سازمان‌هاي تشکيل‌دهنده محيط کسب و کارتان از طريق فکس ارتباط برقرار کنيد و يا فکسي را از ايشان دريافت کنيد، نيازي به اين دستگاه نداريد. 7. به هنگام خريد کامپيوتر به کارکردي که از آن انتظار داريد فکر کنيد. لزومي ندارد براي کامپيوتري که از آن فقط براي تايپ متون استفاده خواهيد کرد، هزينه بالايي پرداخت کنيد.‏ 8. از اهميت‌گرفتن نسخه‌هاي پشتيبان (backup‏) چشم‌پوشي نکنيد. نسخه‌هاي پشتيبان شما را در مقابل فاجعه از دست دادن بخشي حياتي از دارايي‌تان (اطلاعات کسب و کارتان) محافظت مي‌کنند.‏ 9. در جلسات کاري تلفن همراه خود را خاموش و يا در حالت Silent‏ قرار دهيد و تلفن خود را در حين جلسه پاسخ ندهيد و حتي ‏sms‏ هم نزنيد. پاسخ به تلفن در حين جلسات علاوه بر آن که به نظم جلسه شما آسيب مي‌رساند تصوير حرفه‌اي شما را نيز مخدوش مي‌کند.‏ ‏10.  اگر در خانه کار مي‌کنيد، به اعضاي خانواده خود اجازه ندهيد تلفن کاري شما را جواب دهند يا از آن استفاده کنند.‏ سازمان كسب و كار بايدها 1. فعاليت‌های مختلف كسب و كارتان را به صورت‌ بخش‌های جدا از هم تقسيم كنيد. 2. در مورد اين كه كدام بخش‌ يا بخش‌ها نياز به استخدام كسي براي انجام كارها دارد، تصميم‌ بگيريد. 3. معيارهاي مناسب براي تقسيم‌بندي وظايف ميان افراد و سازمان‌دهي كسب و كار خود پيدا كنيد. 4. فهرستي از معايب و مزاياي داشتن شريك و فعاليت، به صورت گروهي براي اتخاذ تصميم در مورد آن، تهيه كنيد. 5. براي جايگاه شغلي در كسب و كار خود يك شرح شغل شامل فهرستي از وظايف آن شغل، تحصيلات، توانايي‌ها و مهارت‌هاي لازم براي آن شغل تهيه كنيد. 6. براي استخدام افراد جديد رويه مشخص و معيارهاي عيني داشته باشيد. 7. نظام حقوق و پاداشي متناسب با وظايف هر فرد و با در نظر گرفتن روش‌ها مورد استفاده از سوي رقباي موفق خود داشته باشيد. 8. هنگام تصميم‌گيري در مورد نياز براي استخدام، به روند رشد فعاليت‌هاي كسب و كار خود و نيازهاي آتي آن توجه داشته باشيد. 9. از روش‌هاي مختلف و متنوع براي تشويق و انگيزش كاركنان خود استفاده كنيد. 10. هنگام استخدام افرادي كه قرار است با مشتري‌هاي كسب و كار شما بیشتر تماس داشته باشند، بيش از هميشه دقت كنيد. جلب و حفظ رضايت مشتري مهم‌ترين عامل موفقيت شما است. نبايدها 1. وظايف مختلفي كه براي هر فرد در كسب و كار شما مشخص مي‌شود نبايد بيش از حد متنوع و نامتناسب باشد. 2. هنگام تقسيم كار ميان افراد وظايف را بيش از حد جزئي و دقيق مشخص ننماييد. 3. طوري برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري نكنيد كه در عمل موفق به اجراي آن نشويد. به عبارت دیگر وظایف را آن‌قدر سنگین تعریف نکنید که فرد نتواند از عهده آن برآید و عملا روحیه خود را از دست بدهد. 4. مسايل مربوط به سازمان كسب و كار و رويه‌هاي انجام كارها را به صورت مقطعي و كوتاه‌مدت ننگريد. 5. نبايد به تمام كارها و مسايل خود به تنهايي رسيدگي نماييد. يادبگيريد بتوانيد وظايف را به ديگران بسپاريد. 6. براي استخدام با عجله عمل نكنيد. سعي كنيد از همه امكانات و ابزار موجود براي ارزيابي افراد استفاده كنيد تا بتوانيد تصميم درستي بگيريد. 7. تنها يك معيار براي تصميم‌گيري در مورد استخدام مانند آشنايي قبلي، ميزان تخصص و ... در نظر نگيريد. تا آن جا كه ممكن است به همه موارد توجه كنيد. 8. از آموزش و به روزرساني توانايي‌هاي كارمندان خود غافل نباشيد. 9. نظام پرداخت حقوق و پاداش شما نبايد به گونه‌اي باشد كه افراد بتوانند به سادگي ميان شما و رقيبتان مقايسه نمايند. 10. تشويق كاركنان خود را به صورتي انجام ندهيد كه احساس كنند مورد تبعيض واقع شده‌اند.   تجارت الکترونیک بايدها 1. وب‌سايت شما بايد داراي طراحي ساده باشد كه به راحتي به بازديدكنندگان اطلاعات مورد نيازشان را در مورد كسب و كار شما ارائه دهد. 2. حتما از نامي براي وب‌سايت خود استفاده كنيد كه به سادگي در خاطر باقي بماند. 3. با در نظر گرفتن همه مزايا و معايب داشتن يك سرور و يا استفاده از خدمات هاست در مورد آن تصميم‌گيري كنيد. 4. در مواردي كه فكر مي‌كنيد دانش فني لازم براي تصميم‌گيري را نداريد، حتما از كمك و مشاوره متخصصان استفاده كنيد. 5. تعداد بازديد كنندگان، زمان‌هاي اوج مراجعه، قسمت‌هاي جذاب سايت شما از نظر ايشان و ساير موارد اين چنيني را مد نظر داشته باشيد. 6. براي طراحي وب‌سايت، استفاده از خدمات هاستينگ يا خريد سرور، از چند شركت قيمت بخواهيد و پس از مقايسه از بين آن‌ها انتخاب كنيد. 7. فراموش نکنيد که مخاطب شما چندان صبور نيست. پس صفحات خود را سبک طراحي کنيد تا سريع بالا بيايد. 8. اگر از يک طراح حرفه‌اي براي طراحي وب‌سايت خود استفاده مي‌كنيد، حتما با وي قراردادي مكتوب كه به صورتي واضح تنظيم شده است، امضا كنيد. 9. جذابيت و سادگي در استفاده از وب‌سايت خود را از ديد مشتريان ارزيابي كنيد. تنها مجذوب موارد فني طراحي وب‌سايت نشويد. 10. به نكاتي كه براي بهبود رتبه وب‌سايت شما در موتورهاي جستجو لازم است، توجه داشته باشيد. نبايدها 1. براي تصميم‌گيري در مورد نياز به راه‌اندازي يك وب‌سايت براي كسب و كارتان عجله به خرج ندهيد. تنها هنگامي چنين كاري انجام دهيد كه واقعا به وب‌سايت‌ نياز داشته باشيد و از طريق آن بتوانيد به موفقيت كسب و كار خود كمك كنيد. 2. استفاده از ابزارهاي تجارت الكترونيك تنها به داشتن يك وب‌سايت محدود نمي‌شود. سعي کنيد ابزارها و امكانات مختلف آن را بشناسيد. 3. صفحه وب يک فروشگاه 24 ساعته است. هيچ گاه نبايد به دليل مشكلات فني يا مشكلات ديگر امكان بازديد از وب‌سايت شما براي مشتريان وجود نداشته باشد. 4. اگر بار ترافيكي وب‌سايت شما چندان زياد نيست، نبايد بي‌جهت هزينه‌هاي خريد يك سرور را به كسب و كار خود تحميل نماييد. 5. از فيلم‌ها و تصاوير گرافيكي كه وب‌سايت شما را سنگين مي‌كند و ظاهر آن را نازيبا مي‌كند استفاده نكنيد. 6. در صورتي كه مي‌خواهيد از يك طراح حرفه‌اي براي طراحي وب‌سايت خود استفاده كنيد، پيش از اطمينان از صلاحيت وي با او قرارداد نبنديد و تا پيش از تحويل كامل كار تمام پرداخت‌هاي خود را به وي انجام ندهيد. 7. در وب‌سايت خود از فونت‌هاي غيرمعمول و خاص استفاده نكنيد چون ممكن است در بسياري مرورگرها قابل مشاهده نباشند. 8. اگر طراحي وب‌سايت وقت زيادي از شما مي‌گيرد آن را به ديگران بسپاريد. داشتن يك وب‌سايت احتمالا مهم‌ترين مساله براي كسب و كار شما نيست. 9. براي تبليغ محصول خود از ارسال ايميل‌هاي بسيار زياد و بدون هدف خودداري نماييد. 10. افراد را مجبور نکنيد مدام ايميل‌هاي شما را ببينند. به آنها اين امکان را بدهيد که در صورت تمايل از فهرست ايميل‌هاي شما خارج شوند.   حسابداری و جریان وجوه نقد بايدها 1. در ابتداي راه‌اندازي يك كسب و كار شما شخصا بايد در فعاليت‌هاي مربوط به حسابداري وارد شويد و آنها را فراگيريد. 2. دانش حسابداري را بايد تا حدي ياد بگيريد كه بتوانيد صورت‌هاي مالي مانند ترازنامه و حساب سود و زيان را بخوانيد و متوجه شويد. 3. نسبت‌هاي مالي مربوط به كسب و كار خود را محاسبه كنيد و آن‌ها را با كسب و كارهاي رقيب مورد مقايسه قرار دهيد. 4. هنگام راه‌اندازي يك كسب و كار در صورتي كه تجربه انجام امور حسابداري را نداريد، حتما از مشورت و كمك يك حسابدار استفاده نماييد. 5. صورت‌هاي مالي خود را مرتب و براي دوره‌هاي تا حد امكان كوتاه تهيه كنيد. 6. براي همه اجناسي كه مي‌خريد يا هر مورد هزينه ديگر، از فروشنده فاكتور يا رسيد بخواهيد. 7. با اعمال برخي كنترل‌هاي داخلي روي فعاليت‌هاي كاركنان خود، مانع از هدر رفت منابع به دلايل مختلف در كسب و كار خود شويد. 8. روال‌هاي مشخصي براي انجام فعاليت‌هاي مختلف از جمله تحويل و ترخيص كالا، اقدام به خريد و ... ايجاد نماييد. براي اين كار فرم‌هاي مخصوص طراحي كنيد. 9. حساب‌هاي بانكي خود و كسب و كارتان را دست كم ماهي يك بار مورد بازرسي و تسويه قرار دهيد. 10. بايد متوجه تفاوت‌هاي هر يك از اقلام در صورت‌هاي مالي باشيد. وجه نقد و اسناد دريافتني هر دو جزء دارايي‌هاي جاري به حساب مي‌آيند، اما مطالبات تامين‌كنندگان را نمي‌توانيد با اسناد دريافتني که ممکن است محقق نشوند، بپردازيد. نبايدها 1. تنظيم صورت‌هاي مالي براي كسب و كار خود را تا پايان سال به تعويق نياندازيد. اين كار بايد جزء وظايف مستمر خود يا حسابدارتان باشد. 2. رسيدها، فاكتورها و ساير اسناد مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را دور نريزيد. آن‌ها را به صورتي منظم نگهداري كنيد. 3. ثبت هزينه‌ها و درآمدهاي خود در دفاتر را به بعدها موكول نكنيد. سعي كنيد اين كار را با كمترين تاخير انجام دهيد. 4. تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به هر سال را به بعد از پايان تيرماه سال آينده موكول نكنيد. تحويل به موقع اظهارنامه حتی در صورتي كه اطلاعات آن ناقص باشد، موجب معافيت شما از جريمه‌هاي مربوط به عدم تحويل به موقع خواهد شد. 5. هيچ گاه نبايد حساب‌هاي شخصي و حساب‌هاي مربوط به كسب و كار خود را با هم مخلوط كنيد. 6. در به خاطر سپردن ارقام، زياد به حافظه‌تان اعتماد نداشته باشيد. سعي كنيد در اسرع وقت و با دقت حساب‌ها را روي كاغذ بياوريد. 7. هيچ گاه از موجودي فعلي و نيازهاي آتي خود به وجه نقد غافل نشويد. بايد براي تامين نياز خود از قبل برنامه‌ريزي كنيد. 8. نسبت‌هاي مختلف مالي براي كسب و كار خود را زير نظر داشته باشيد و تنها به يك شاخص اعتماد نكنيد. كسب و كار شما ممكن است در حالي كه بسيار بيش از بدهي، دارايي دارد به دليل كمبود وجه نقد با خطر ورشكستگي روبرو شود. 9. چك‌هايي كه امضا كرده‌ايد اما هنوز موعد آن‌ها فرا نرسيده را فراموش نكنيد. موعد پرداخت‌ها را در جاي معيني يادداشت كنيد و همواره به آن توجه داشته باشيد. 10. براي همه فعاليت‌هاي حسابداري تنها به حسابدار خود متكي نباشيد. به گونه‌اي عمل كنيد كه بتوانيد در صورت لزوم كارها را تحويل گرفته و به حسابدار ديگري بسپاريد. گسترش کسب و کار و رویارویی با مشکلات مربوط بايدها 1. در سال‌هاي اوليه راه‌اندازي يك كسب و كار خودتان بايد در تمام زمينه‌ها به صورت جدي فعال باشيد و تجربه كسب كنيد. 2. اگر مي‌خواهيد كسب و كار خود را گسترش دهيد، بايد ياد بگيريد كارها را به ديگران بسپاريد. 3. براي ارزيابي نحوه انجام شدن فعاليت‌هايي كه به ديگران واگذار مي‌كنيد، شاخص‌هاي عيني در نظر بگيريد و برنامه‌ريزي كنيد تا بتوانيد عملكرد واقعي آنها را با برنامه مقايسه و ارزيابي كنيد. 4. در يك كسب و كار گسترش يافته، شما بايد بتوانيد بروز مشكلات و زيان‌دهي در يك بخش را به سرعت تشخيص دهيد. تشكيل مراكز سود و تهيه مرتب گزارش‌هاي عملكرد مي‌تواند شما را در اين راه ياري كند. 5. براي مديران خود مشوق‌هايي قرار دهيد كه تنها شيوه عملكرد آنها در دريافت يا عدم‌ دريافت مشوق‌ها موثر باشد. 6. سپردن اختيار به هر يك از كاركنان‌تان بايد همراه با خواستن مسوليت از ايشان باشد. 7. دوره‌هاي تنظيم و بررسی صورت‌هاي مالي را کوتاه درنظر بگيريد. 8. براي تشويق مديران خود روش‌هايي كه توسط رقباي موفق شما استفاده مي‌شوند، را مورد توجه قرار دهيد. 9. فعاليت‌ خود را تنها در زمينه‌هايي گسترش دهيد كه به آن علاقه داريد. 10. گسترش فعاليت كسب و كار شما حتما بايد بدون افت كيفت محصولاتتان صورت گيرد. نبايدها 1. وقتي كسب و كار شما هنوز با مشكلات جدي روبرو است نبايد براي گسترش آن اقدام كنيد. 2. اختيار برخي تصميم‌هاي كليدي، مثل امضا كردن چك‌ها را به ديگران نسپاريد. 3. به دليل ترس انجام نشدن درست كارها از واگذاري آن به ديگران خودداري نكنيد. 4. چون كسب و كار فعلي شما سودآور است نمي‌توان نتيجه گرفت در طي فرايند رشد نيز سودآوري حفظ خواهد شد. براي كسترش كسب و كار خود با عجله عمل نكنيد. هرگز چند شعبه را با هم راه‌اندازي نكنيد. 5. تجربه موفق كارآفريني در يك زمينه نامرتبط با كسب و كاری كه حالا قصد راه‌اندازي آن را داريد، نبايد سبب اعتماد به نفس و اطمينان بي‌جاي شما به موفقيت گردد. 6. برنامه تقسيم سود خود را زياد از حد پيچيده نكنيد، طوري هيچ كس از آن سر درنياورد. آن را به صورت مكتوب درآورده و به اطلاع مدیران خود برسانيد. 7. نبايد بدهي‌هاي كسب و كار شما هيچ گاه از يك سقف مشخص فراتر رود. گزارش‌هاي مالي خود را به صورت مرتب تهيه كنيد و مورد بررسي قرار دهيد. 8. كسب و كار خود را روي عرضه كالاهاي معمولي كه در آن امكان قيمت‌گذاري نداريد گسترش ندهيد. 9. وارد عرصه‌هايي از كسب و كار نشويد كه در آن‌ها قدرت رقابت نداريد. مزيت‌هاي خود را بر رقبا شناسايي كنيد و آنها را توسعه دهيد. 10. براي گسترش كسب و كار خود از اين شاخه با آن شاخه نپريد. به فعاليت‌هايي بپردازيد كه در آنها تجربه لازم را كسب كرده‌ايد.   ثبت شرکت بايدها 1. پيش از شروع به فعاليت و راه‌اندازي يك كسب و كار بايد در مورد اين كه آيا نياز به ثبت يك شركت براي كسب و كار خود داريد يا خير تصميم بگيريد. 2. پيش از اقدام براي ثبت شركت خوب در مورد انواع شركت‌ها، تفاوت‌ آنها و ويژگي‌هاي هر يك تحقيق كنيد. در صورت نياز از مشاوره و راهنمايي افراد مطلع بهره گيريد. 3. پيش از ثبت شركت به صورت رسمي، تركيب شركا و سهامداران، حقوق و مسوليت‌هاي هر يك را به صورت روشن و واضح مشخص و مكتوب نماييد. 4. پيش از مراجعه به اداره ثبت شركت‌ها، چند نام (حتما بيش از يك نام) براي شركت خود در نظر بگيريد. 5. پيش از مراجعه براي ثبت شركت، فهرستي از مدارك و اقداماتي كه بايد انجام دهيد تهيه كنيد. 6. عنوان شركت سهامي يا شركت با مسئوليت محدود بايد در نام هر يك از اين دو نوع شركت قيد شود. 7. تصميماتي كه در جلسات هيات‌مديره، شركا و سهامداران اتخاذ مي‌شود در قالب صورت‌جلسه‌هاي مكتوب كه به امضاي حاضرين در جلسه رسيده است، نگه داريد. 8. در انتخاب نام براي شركت خود خوب دقت كنيد. نامي كه خوب انتخاب شده است سبب ماندگاري شما و كسب و كارتان در ذهن مشتري خواهد شد. 9. براي دريافت و پلمپ دفاتر روزنامه و كل بايد به صورت سالانه به اداره ثبت شركت‌ها مراجعه نماييد. 10. در صورتی که در نام شرکتتان می‌خواهید از کلماتی استفاده کنید که چندان متداول نیستند، حتما مدارکی در اختیار داشته باشید که نشان دهند آن کلمات فارسی هستند. نبايدها 1. براي ثبت شركت عجله به خرج ندهيد. 2. پيش از ثبت شركت اقدام به انتخاب نام، طراحي سربرگ و آرم و ... ننماييد. 3. آگاه باشيد و در دام افراد و موسساتي كه در قالب ارائه مشاوره براي ثبت شركت به شما مراجعه مي‌كنند، نيافتيد. پيش از هر اقدامي بايد از صلاحيت حرفه‌اي اين افراد اطمينان داشته باشيد. 4. محتواي تمام اوراقي كه امضا مي‌كنيد خوب و با دقت بخوانيد. هيچ گاه چيزي را قبل مطالعه دقيق امضا نكنيد. 5. دقت كنيد، درج نام يك فرد در نام يك شركت با مسئوليت محدود، مسوليت‌هايي قانوني براي وي به همراه دارد. پيش از اطلاع كافي و درست از اين مساله چنين كاري نكنيد. 6. در نامي كه براي شركت خود انتخاب مي‌كنيد، از كلمات کلی همچون ايران، ملي و ... استفاده نكنيد. 7. در نام شركت خود از كلمات خارجی استفاده نكنيد. 8. تكميل دفاتر كل و روزنامه را براي روزهاي پاياني سال نگذاريد. عادت كنيد اين كار به صورت دوره‌اي و مرتب انجام دهيد. 9. پذيرش ثبت شركت شما با يك نام به اين معني نيست كه شركت ديگري با نام مشابه وجود ندارد. سعي كنيد از راه‌هاي مختلف از جمله جستجو در اينترنت اطمينان يابيد كه نام منحصر به فردي انتخاب كرده‌ايد. 10. پلمپ دفاتر روزنامه و كل را به روزهاي پاياني سال موكول نكنيد. چنين كاري ممكن است باعث اتلاف وقت فراوان شما شود.  
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:52 ] [ ]

یک نمونه تحلیل برای آزمون همبستگی (متن لازم برای آزمون همبستگی)

فرضیه یا پرسش اول:

بين امید به آینده و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

 

برای بررسی وجود رابطه آماری بین دو متغیر امید به آینده و پیشرفت تحصیلی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

جدول (4-1) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخ­های امید به آینده و پیشرفت تحصیلی

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

تعداد پاسخ­ها

امید به آینده

12.5582

0.38088

160

پیشرفت تحصیلی

18.0244

2.66156

160

 

جدول (4-2) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه (یا پرسش) اول تحقیق

متغیرهای مورد آزمون

میزان همبستگی

سطح معناداری

تعداد پاسخ­ها

نتیجه آزمون

امید به آینده و پیشرفت تحصیلی

0.652

0.002

160

رابطه وجود دارد

 

داده­های جدول (4-1)، میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخ­ها و داده­های جدول (4-2)،آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه (یا پرسش) اول تحقیق را نشان می­دهد.

 

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول ()، با توجه به آمار توصیفی، بین دو متغیر امید به آینده و پیشرفت تحصیلی، به میزان 65 درصد رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به آمار استنباطی، بین دو متغیر امید به آینده و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری  وجود دارد. بنابراین فرضیه صفر رد می­گردد. (یا فرضیه تحقیق تأیید می­گردد)

 

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:51 ] [ ]

یک نمونه تحلیل برای آزمون t (متن لازم برای آزمون t)

فرضیه یا پرسش() تحقیق:

بین هوش هیجانی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد.

برای بررسی وجود تفاوت بین هوش هیجانی زنان و مردان از آزمون T با دو گروه مستقل استفاده شده است.

 

جدول ()، تعداد، میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی زنان و مردان

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

هوش هیجانی مردان

375

327.0963

37.02880

هوش هیجانی زنان

375

320.4243

32.02840

 

جدول ()، آزمون T برای بررسی تفاوت هوش هیجانی مردان و زنان

متغیر مورد آزمون

میزان T

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه آزمون

هوش هیجانی مردان و زنان

2.639

748

0.008

تفاوت وجود دارد

 

داده­های جدول ()، تعداد، میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی زنان و مردان و داده­های جدول ()، نتایج آزمون T را برای متغیر هوش هیجانی زنان و مردان نشان می­دهد.

داده­های به دست آمده در جدول ()، آمار توصیفی حاکی از آن است که، میانگین هوش هیجانی مردان بیشتر از میانگین هوش هیجانی زنان است.

با توجه به نتایج آمار استنباطی به دست آمده از آزمون T در جدول ()، بین هوش هیجانی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه صفر تأیید نمی­گردد.

 

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:49 ] [ ]

زمينه هاي تحقيقاتي مناسب در كارآفريني


محورهاي پيشنهادي خانه كارآفرينان ایران در حوزه كارآفريني

كارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد نقش موُثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها يافته است. كارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار امروزه داراي نقش كليدي است. به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا ، ايده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغيير مي باشند و در اين ميان كارآفرين است كه الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي آورد.از اين رو در يك گسترده وسيع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف كنندگان ، توليد كنندگان ، سرمايه گذاران) بايد به كارآفريني بپردازند و به سهم خود كارآفرين باشند.
آنچه دراين رابطه اهميت دارد اين است كه عليرغم اهميت روزافزون اين پديده و نقش فزاينده آن در اقتصاد جهاني كمتر به اين موضوع پرداخته ميشود. وضعيت اقتصادي كشور و تركيب جمعيتي امروزه بيش از پيش مارا نيازمند يافتن زمينه هاي پيشرو در صحنه اقتصادي مي كند و در اين راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهكارهاي مناسب جهت آموزش ، تربيت و استفاده بهينه از نيروي فعال و كارآفرين بيشتر مي شود.
در اين رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربيات حاصله فهرستي از موضوعات قابل تحقيق در سطح كارشناسي ارشد( و بعضا " در سطح دكتري) بصورت پروژه تحقيقاتي يا پايان نامه يا هر گونه تحقيق ديگري بطور خاص و در سطح مشخصي بايد مورد توجه قرار گيرد.

اهم موضوعات قابل تحقيق در كارآفريني:
جنبه هاي اقتصادي كسب و كار
ويژگي هاي روانشناختي و فردي
عوامل اجتماعي ونقش دولت
آموزش كارآفريني
نقش شركتهاي كوچك
نقش استراتژي و عوامل سازماني
تكنولوژي اطلاعات

1- جنبه هاي اقتصادي كسب و كار:
بررسي علل و عوامل عدم موفقيت كارآفرينان در ايجاد كسب و كارهاي جديد
مطالعه و بررسي فرآيند ايجاد كسب و كار توسط كارآفرينان و ارائه الگوي رفتاري آنان د رصنايع مختلف
بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات كارآفرينانه شركتها بر اساس الگوي شومپيتر
بررسي انواع كارآفرينان در ساختار اقتصادي (ارتباط نوع فرصتهاي اقتصادي و نوع كارآفرينان)
بررسي شيوه هاي تاُمين مالي براي حمايت از كارآفرينان
نقش كارآفرينان در رشد و توسعه اقتصادي از ديدگاه تئوريهاي اقتصاد
رويه ها و روش هاي مالي در موسسسات كارآفريني
نقش كارآفريني در احياي صنايع رو به زوال
نقش كارآفريني و اشتغال زايي( بويژه جوانان)
بررسي رابطه بين ارزشها و قوانين اسلامي و اشاعه فرهنگ كارآفريني كارآفريني و موُسسات خيريه
جهاني شدن (
Globalization ) و كارآفريني
جايگاه كارافريني در نظريات توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم
كارآفريني در بخش كشاورزي

2- ويژگي هاي روانشناختي و فردي: بررسي علل خروج نيروهاي كليدي شركت ها و تجزيه روند ادامه آينده شغلي آنها در بخش هاي صنعت و خدمات
شناسايي كارآفرينان موفق و ارائه الگوي موفقيت آنها در بخش صنعت و خدمات
بررسي ويژگي هاي شخصيتي (
Traits ) و روانشناسي كارآفرينان فردي( Entrepreneurs)
بررسي ويژگي هاي شخصيتي - روانشناسي كارآفرينان سازماني (
Intrapreneurs)
بررسي متغير هاي تسهيل كننده و نيازهاي مختلف كارآفرينان در صنايع مختلف
مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگي هاي كارآفرينان فردي و سازماني بين ايران و امريكا
مطالعه در خصوص ويژگي ها و انگيزه هاي كارآفرينان زن
نقش والدين در تربيت و ايجاد خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي در كارافرينان
اخلاق كارآفريني(
Entrepreneurship ethics)
تفاوت بين مديران و كارآفرينان در بخش صنعت و خدمات ايران
عوامل موُثر بر تصميم گيري توسط كارآفرينان
مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگي هاي كارآفرينان فردي و سازماني در صنايع مختلف ايران
بررسي و تطبيق ويژگي هاي كارآفرينان در صنعت و خدمات

3- عوامل اجتماعي ونقش دولت: بررسي و مطالعه متغيرهاي جمعيت شناختي كارآفرينان در صنايع مختلف
بررسي نقش ساختارهاي حقوقي و قانوني در توسعه كارآفريني
بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي كارآفرينان
بررسي نقش سياست هاي حمايتي دولت در توسعه صنعتي و ايجاد شركت هاي جديد
نقش دولت در ايجاد مراكز آموزش و ترويج كارآفريني
بررسي جنبه هاي قانوني و حقوقي ايجاد يك فعاليت جديد در قالب يك شركت
نقش رسانه هاي گروهي در ترويج كارآفريني در جامعه
ارائه الگوي شبكه كارآفريني و ارائه آن
موانع كارآفريني در كشورهاي جهان سوم
ارتباط قانون كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفريني در ايران
بررسي عوامل جامعه شناختي در كارآفريني
تأثير هنر بر استعداد كارآفريني

4- آموزش كارآفريني: طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح دبستان، راهنمايي و دبيرستان در خصوص كارآفريني
طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح دانشگاه
مدل ارزيابي بازده سرمايه گذاري در آموزش كارآفريني
ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در كارآفريني
ارائه راهكارهاي اجرايي آموزش كارآفريني و ايجاد پرورشگاههاي كارآفرين (
Incubator ) توسط نهادهاي اجرايي و آموزشي

5- نقش شركتهاي كوچك: بررسي و تجزيه و تحليل علل عدم شكل گيري زنجيره هاي خدماتي - توزيعي فرانشيز (Franchise) در ايران
نقش شركتهاي كوچك در توسعه اقتصاد
بررسي و ارزيابي پروژه ها و فرصتهاي كارآفريني
نقش فرانشيز در توسعه كارآفريني
ساختار سرمايه در مؤسسات كوچك و كارآفرين
مديريت استراتژيك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرين در تدوين استراتژي
بررسي زمينه هاي كارآفريني در صنايع كوچك ايران
نقش فرانشيز در اشتغال زائي و توسعه اقتصادي

6- نقش استراتژي و عوامل سازماني: ساختارهاي تأمين مالي پروژه هاي كارآفرينانه و Capital Venture
بررسي استراتژي هاي كارآفريني سازماني در رشد و بقاي شركتها رابطه مديريت، رهبري و فرهنگ در مؤسسات كارآفرين
نقش تيم مديريت در كارآفريني (سازماني)
ارتباط چرخه عمر سازمان با كارآفريني
اثربخشي در مؤسسات كارآفرين و مقايسه با مؤسسات غير كارآفرين
ارتباط بين بازاريابي و كارآفريني
دورنماي كارآفريني در قرن 21 و پيامدهاي آن براي ايران
توسعه ساختارهاي زيربنايي كارآفريني در كشور
نقش ساختار و استراتژي در مؤسسات كارآفريني
ايجاد تيمهاي كارآفريني جهت رشد مؤسسه
چالشهاي مؤسسات داراي رشد سريع و كارآفرينانه
انحلال مؤسسات و شركتها در بخشهاي مختلف صنايع
تبيين مدل مديريت منابع انساني مبتني بر پرورش كارآفرين

7- تكنولوژي اطلاعات : نقش تكنولوژي اطلاعات و اينترنت در توسعه فرصتهاي كارآفريني
فرايند انتقال تكنولوژي و فرايند نوآوري در شركتهاي كارآفرين
بررسي استفاده از تكنولوژي اطلاعات در كارآفريني در ايران
طراحي سيستم اطلاعات كارآفريني در صنعت و خدمات
طراحي سيستمهاي پاداش و حقوق و دستمزد مبتني بر الزامات كارآفريني 

 

محورهاي پيشنهادي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي در حوزه كارآفريني

1. بررسي روشهاي ترويج كارآفريني
2. بررسي نقش مشاوره شغلي دركارآفريني و ايجاد اشتغال
3. پتانسيل هاي اشتغالزايي در زمينه صنعت توريسم
4. نقش خدمات مدرن در ايجاد اشتغال و شناسايي مشاغل جديد
5. بررسي شيوه هاي ارتقاء بهره وري نيروي كار
6. ايجاد مشاغل نوين
7. نقش كارآفريني زنان در  ايران در بازار كار با توجه به موانع و مشكلات
8. بررسي تطبيقي شيوه هاي مؤثر پرورش كارآفريني و ترويج كارآفريني در ايران و ساير كشورها.
9. بررسي شيوه هاي نوين تجارت جهاني و مطالعه تطبيقي در زمينه راهنمايي و مشاوره شغلي كاريابيهاي بين المللي
10. بررسي نقش مشاوره شغلي در كارآفريني و ايجاد اشتغال
11. نقش خدمات مدرن در ايجاد اشتغال و شناسايي مشاغل جديد در اين حوزه
12. بررسي اثر نوسازي صنايع بر اشتغال
13. نقش و بررسي ظرفيت صنعت گردشگري در توسعه اشتغال در ايران
14. نقش صنايع تبديلي و ارائه راهكارهاي مناسب براي حفظ و اشتغالزايي در فعاليتهاي كشاورزي
15. نقش تجربيات جهاني (كشورهاي مختلف) در ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش
IT
16. بررسي ابزار و روشهاي توانمندسازي نيروي كار (نظير آموزش، مشاوره، اطلاع رساني، هدايت و راهنمايي، مديريت و سازماندهي، كارورزي، فرهنگ سازي، قوانين و مقررات ....)
17. بررسي تطبيقي روش آموزش و پرورش كارآفريني
18. برسي و شناسايي رويكردهاي نوين در توسعه كارآفريني
19. شناسايي و تحليل الگوهاي برتر توسعه اشتغال و كارآفريني روستايي در ايران و كشورهاي منتخب
20. تهيه برنامه و الگوهاي عملي توسعه اشتغال و كارآفريني در روستاها

 


الف) جنبه هاي اقتصادي و كسب و كار
42.  بررسي علل و  عوامل عدم موفقيت كارآفرينان درايجاد كسب و كار جديد
43. مطالعه و بررسي فرآيند ايجاد كسب و كار (
business) توسط كارآفرينان و ارائه الگوي رفتاري آنان در صنايع مختلف
44. بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات كارآفرينانه شركتها بر اساس الگوي شومپيتر (
Schumpeter)
45. بررسي انواع كارآفرينان در ساختار اقتصادي (ارتباط نوع فرصت هاي اقتصادي و نوع كارآفرينان)
46. بررسي شيوه هاي تأمين مالي براي حمايت از كارآفرينان
47. نقش كارآفرينان در رشد و توسعه اقتصادي از ديدگاه تئوريهاي اقتصادي
48. رويه ها و روشهاي مالي در مؤسسات كارآفريني
49. نقش كارآفريني در احياي صنايع رو به زوال (مانند نساجي)
50. نقش كا رآفريني در اشتغالزايي (به ويژه براي جوانان)
51. بررسي رابطه بين ارزشها و قوانين اقتصادي اسلامي و اشاعه فرهنگ كارآفريني
52. كارآفريني و مؤسسات خيريه
53. جهاني شدن (
globalization) و كارآفرنيي
54. جايگاه كارآفريني در نظريات توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم
55. كارآفريني در بخش كشاورزي (كارآفريني در روستاها)
56. بررسي فرصت هاي موجود در استان ......... در زمينه كارآفريني
57. تدوين الگوي عملياتي جهت نظامند كردن ارتباط سازمانهاي مختلف با وزارت كار به منظور تغيير ساختار مديريت كارآفريني در سطح كشور.
58. استفاده عملياتي از ظرفيتهاي قانوني موجود در حوزه كارآفريني
- جمع آوري، طبقه بندي، تركيب و مدلسازي مجموعه آيين نامه شيوه هاي اجرائي، طرح هاي پايلوت و ..
- تدوين يك بولتن قابل استفاده براي  همه دستگاهها و متقاضيان
38. تدوين مجموعه چند جلدي «راهنماي كارآفريني در سازمانها»
- اين مجموعه به عنوان يك
BOOKLET اطلاعاتي- تبليغاتي جهت معرفي ظرفيتهاي دستگاههاي مختلف اجرائي (دفاتر كارآفريني) در امور مرتبط با كارآفريني تهيه شده و به صورت عموم براي اطلاع رساني و افزايش سطح آگاهيهاي عموم و امكان دسترسي عادلانه به منابع در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.
- همكاري تمام سازمانها در اجراي اين طرح ضروريست.
39. ارائه دو طرح به مجلس شوراي اسلامي به منظور حمايت از كارآفرينان
40. همكاري راهبردي و عملياتي با سازمان برنامه ريزي در جهت تكميل و نهايي كردن سند فرابخشي نظام ملي كارآفريني
41. تلاش اجرائي جهت استقرار فرآيند شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي مشاوره و توسعه كارآفريني

ب) ويژگيهاي روان شناختي و فردي
42. بررسي علل و خروج نيروي كليدي شركتهاي و تجزه و تحليل روند ادامه آينده شغلي آنها در بخش هاي صنعت و خدمات
43. شناسايي كارآفرينان موفق و ارائه الگوي موفقيت آنها در بخش صنعت و خدمات
44. بررسي ويژگيهاي شخصيتي (
traits) و روان شناسي كارآفرينان فردي (Entrepreneurs)
45. بررسي ويژگيهاي شخصيتي ـ روانشناسي كارآفرينان سازماني (
Entrepreneurs)

 
42. بررسي متغيرهاي تسهيل كننده و نيازهاي مختلف كارآفرينان سازماني در صنايع مختلف
(با توجه به متغيرهاي تعريف شده خاص)
43. مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگيهاي كارآفرينان  فردي بين ايران و آمريكا
44. مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگيهاي كارآفرينان سازماني درايران و آمريكا
45. مطالعه در خصوص ويژگي ها و انگيزه هاي كارآفرينان زن
46. نقش والدين در تربيت و ايجاد خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي در كارآفرينان
47. اخلاق كارآفريني (
entrepreneurship ethics)
48. تفاوت بين مديران و كارآفرينان در بخش صنعت و خدمات ايران
49. عوامل مؤثر بر تصميم گيري  توسط كارآفرينان
50. مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگيهاي كارآفرينان فردي و سازماني در صنايع مختلف در ايران
51. بررسي تطبيق ويژگيهاي كارآفرينان در صنعت و خدمات
***
52. 

ج) عوامل اجتماعي و نقش دولت
53. بررسي و مطالعه متغيرهاي جمعيت شناختي كارآفرينان در صنايع مختلف
54. بررسي نقش ساختارهاي حقوقي و قانوني در توسعه كارآفريني
55. بررسي ويژگيهاي جمعيت شناسي كارآفرينان
56. بررسي نقش سياستهاي حمايتي دولت در توسعه صنعتي و ايجاد شركتهاي جديد
57. نقش دولت در ايجاد مراكز آموزش و ترويج كارآفريني
58. بررسي جنبه هاي قانوني و حقيقي ايجاد يك فعاليت جديد در قالب يك شركت
59. نقش رسانه‌هاي گروهي در ترويج كارآفريني در جامعه
60. ارائه الگوي شبكه كارآفريني (
entrepreneurship network) و پويا كردن آن
61. موانع كارآفريني در شركت هاي كشورهاي جهان سوم
62. ارتباط قانون كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفريني در ايران
63. بررسي عوامل جامعه شناختي در كارآفريني
61. تأثير هنر بر استعداد كارآفريني
62. بررسي نقش خانواده در توسعه كارآفريني
****
63. بررسي نقش مدارس در توسعه كارآفريني
64. بررسي نقش
NGOs در توسعه كارآفريني
65. شناسايي كارآفرينان زن در كشور ايران
66. بررسي نقش كارآفرينان اجتماعي در جوامع
67. بررسي عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه كارآفريني
 
آموزش كارآفريني
68. طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح دبستان، راهنمايي و دبيرستان درخصوص كارآفريني
69. طراحي دوره هاي آموزشي كارآفريني در سطوح دانشگاه
70. مدل ارزيابي بازده سرمايه گذاري در آموزش كارآفريني
71. ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در كارآفريني
72. ارائه راهكارهاي اجرايي آموزش كارآفريني وايجاد پرورشگاههاي كارآفريني (
Incubator) توسط نهادهاي اجرايي و آموزشي
73. طراحي دوره هاي آموزش كارآفريني در دوران سربازي
74. بررسي چگونگي راه اندازي يك كسب و كار در ايران

هـ )نقش شركتهاي كوچك
75. بررسي و تجزيه و تحليل علل عدم شكل گيري زنجيره هاي خدماتي ـ توزيعي فرانشيز (
Franshise) در ايران
76. نقش شركتهاي كوچك در توسعه اقتصادي كشور
77. نقش فرانشيز در توسعه كارآفريني
78. بررسي و ارزيابي پروژه ها و فرصت هاي كارآفريني

**
80. ساختار سرمايه در مؤسسات كوچك و كارآفرين
81. مديريت استراتژيك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفريني درتدوين استراتژي
82. بررسي زمينه هاي كارآفريني در صنايع كوچك ايران
83. نقش فرانشيز در اشتغالزايي و توسعه اقتصادي

و) نقش استراتژي و عوامل سازماني
84. ساختارهاي تأمين مالي پروژه هاي كارآفرينانه و
Capital Venture

 
د) آموزش كارآفريني
79. طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح دبستان، راهنمايي و دبيرستان درخصوص كارآفريني
80. طراحي دوره هاي آموزشي كارآفريني در سطوح دانشگاه
81. مدل ارزيابي بازده سرمايه گذاري در آموزش كارآفريني
82. ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در كارآفريني
83. ارائه راهكارهاي اجرايي آموزش كارآفريني وايجاد پرورشگاههاي كارآفريني (
Incubator) توسط نهادهاي اجرايي و آموزشي
84. طراحي دوره هاي آموزش كارآفريني در دوران سربازي
85. بررسي چگونگي راه اندازي يك كسب و كار در ايران

هـ )نقش شركتهاي كوچك
86. بررسي و تجزيه و تحليل علل عدم شكل گيري زنجيره هاي خدماتي ـ توزيعي فرانشيز (
Franshise) در ايران
87. نقش شركتهاي كوچك در توسعه اقتصادي كشور
88. نقش فرانشيز در توسعه كارآفريني
89. بررسي و ارزيابي پروژه ها و فرصت هاي كارآفريني

ز) تكنولوژي و اطلاعات
85. نقش تكنولوژي اطلاعات و اينترنت در توسعه فرصت هاي كارآفريني
86. فرآيند انتقال تكنولوژي و فرآيند نوآوري در شركت هاي كارآفرين
87. بررسي استفاده از تكنولوژي اطلاعات در كارآفريني در ايران
88. طراحي سيستم اطلاعات كارآفريني درصنعت و خدمات
89. طراحي سيستم پاداش و حقوق و دستمزد مبتني بر الزامات كارآفريني
90. كارآفريني و رابطه آن با انرژي هاي تجديد پذير
91. كارآفريني و رابطه با نانوتكنولوژي


ح) پيامدهاي كارآفريني در جامعه
92.  بررسي نقش كارآفريني در توسعه پايدار
93. بررسي نقش كارآفريني در توسعه اشتغالزايي
94. بررسي نقش كارآفريني در توليد ثروت در جامعه
95. بررسي نقش كارآفريني در ايجاد رفاه در جامعه
96. بررسي نقش كارآفريني در ايجاد و توسعه تكنولوژي هاي جديد
97. بررسي نقش كارآفريني در پركردن فاصله علم و بازار
98. بررسي آثار و پيامدهاي اجتماعي كار آفريني
99. بررسي نقش كارآفرينان در توسعه علم

ط) رسانه هاي ارتباط جمعي و كارآفريني
100. بررسي نقش صدا و سيما در توسعه كارآفريني
101. بررسي نقش مطبوعات در توسعه كارآفريني
102. بررسي نقش اينترنت در توسعه كارآفريني
103. بررسي نقش سينما در توسعه كارآفريني

 ز) تكنولوژي و اطلاعات 104. نقش تكنولوژي اطلاعات و اينترنت در توسعه فرصت هاي كارآفريني
105. فرآيند انتقال تكنولوژي و فرآيند نوآوري در شركت هاي كارآفرين
106. بررسي استفاده از تكنولوژي اطلاعات در كارآفريني در ايران
107. طراحي سيستم اطلاعات كارآفريني درصنعت و خدمات
108. طراحي سيستم پاداش و حقوق و دستمزد مبتني بر الزامات كارآفريني
109. كارآفريني و رابطه آن با انرژي هاي تجديد پذير
110. كارآفريني و رابطه با نانوتكنولوژي

ي) كارآفريني درعلوم مختلف
117. بررسي فرصت هاي كارآفرينانه در علوم انساني (علوم بازرگاني، علوم اجتماعي، علوم تربيتي و ..)
118. بررسي فرصت هاي كارآفرينانه در  علوم پايه
119. بررسي فرصت هاي كارآفرينانه در رشته هاي كشاورزي
120. بررسي فرصت هاي كارآفرينانه در رشته هنر
121. بررسي فرصت هاي كارآفرينانه در رشته هاي فني – مهندسي
122. بررسي فرصتهاي كارآفرينانه در تربيت بدني

 
تحليل آماري و انفورتيك
1. طرح نمونه گيري جمع آوري شاخص هاي فعاليتهاي كارآفريني در ايران(بررسي نرخ فعاليتهاي كارآفرينانه در ايران)
2. ارايه مدل رياضياتي و آماري به منظور تخصيص بهينه تسهيلات و  اعتبارات به متقاضيان دريافت تسهيلات بنگاههاي كوچك و زود بازده كار آفرين (پروپوزال (پيشنهاديه)اوليه اين طرح تيرماه در اختيار جنابعالي قرار گرفته است)
3. پروژه سامانه آمار و اطلاعات كارآفريني وزارت كار از طريق نياز سنجي آمار و اطلاعات مورد نياز فعاليتهاي كارآفرينانه
4. پروژه ساماندهي آمار و اطلاعات و 200 ميليون ركورد موجود پايش شده و توسط مركز آمار واطلاعات بازار كار به منظور انتخاب آمار و اطلاعات مناسب و بهينه براي انتشار و درج در سامانه، و بگاه و درگاه كارآفريني و بروز رساني آنها
5. طرح ملي ايجاد نظام ثبتي در فرآيند توليد آمار و اطلاعات كارآفريني در طي برنامه چهارم توسعه با همكاري مركز آمار و اطلاعات بازار كار
6. پروژه آگاه سازي كليه بخش هاي مرتبط با آمار و اطلاعات كارآفريين در وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي توليد كننده آمار (آگاه سازي دفاتر كارآفريني دستگاهها و نهادها جهت و توليد همسان سازي و بروزرساني داده ها و اطلاعات كارآفريني مورد نياز كارآفرينان كشور)
7. پژوهش در زمينه شيوه هاي نوين جمع آوري، پردازش و تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات براي اجراي طرح هاي آماري در وزارتخانه.
8. طرح پژوهشي ماهيت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات، لزوم و چگونگي ايجاد مشاغل جديد در ايران با رويكرد
ICT،IT (فرهنگ ملي مشاغل، مشاغل جديد در  ايران)
9. بررسي شاخصهاي فناوري اطلاعات و  ارتباطات در وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته به آن و امكان سنجي چگونگي ارايه خدمات به كارآفرينان كل كشور به صورت
ONLIN (پروپوزال (پيشنهاديه)قبلاً در اختيار جنابعالي قرار گرفته است.)
 
مطالعه و بررسي بازاركار
1. بررسي عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني در دستگاههاي اجرايي كشور(با تأكيد بر وزارت كارو امور اجتماعي)
2. بررسي نقش مراكز رشد و پاركهاي علمي و تحقيقاتي در توسعه كارآفريني
3. بررسي موانع قانوني توسعه كارآفريني در صنايع كوچك ايران
4. بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري كاركنان وزارت كار و امور اجتماعي
5. بررسي نقش صنايع كوچك و متوسط درتوسعه كارآفريني
6. بررسي نقش تجارت الكترونيك در توسعه كارآفريني
7. بررسي كار از راه دور و نقش آن در توسعه كارآفريني
8. بررسي و تدوين الگوي مناسب توسعه كارآفريني با استفاده از تجارب كشورهاي توسعه يافته
9. نقش آموزشهاي علمي و كاربردي در توسعه كارآفريني

اجراي سياستهاي اجرايي
1. تهيه و تدوين نظام توسعه كارآفريني در كشور
2. تهيه و تدوين الگويي كاربردي به منظور تخصيص بهينه تسهيلات و اعتبارات به متقاضيان دريافت تسهيلات بنگاه هاي كوچك و زودبازده كارآفرين، ارائه نتايج و راهكارهاي لازم .
3. مطالعه و بررسي نحوه تخصيص بهينه تسهيلات و اعتبارات به متقاضيان دريافت بنگاههاي كوچك و زود بازده كارآفرين، ارائه نتايج و راهكارهاي لازم
4. تهيه و تدوين الگوي علمي به منظور فراهم آوردن زمينه هاي ايجاد شركت و بنگاههاي اقتصادي مبتني بر ايده ها و طرحهاي كارآفريني
5. تهيه و تدوين الگوي ساختاري طرح هاي تيپ در بخش هاي مختلف اقتصادي
6. بررسي شيوه هاي حمايت، هدايت، مشاوره و راهنمايي كارآفرينان كشور
7. تهيه بسته ها و بروشورهاي اطلاعاتي و كاربردي با موضوع كارآفريني مانند نرم افزار كسب و كار
8. بررسي نقش و جايگاه حمايت هاي دستگاههاي دولتي و سازمانهاي غيردولتي (
NGOs)در توسعه كارآفريني دركشور
9. تهيه و تدوين الگوي ارزيابي طرحهاي كارآفريني متقاضيان دريافت تسهيلات بنگاههاي كوچك و زود بازده كارآفرين دربخش هاي مختلف اقتصادي
10. مطالعه، طراحي و تدوين استاندارد، رويه ها و كاربرگ هاي مربوط به ايجاد و راه اندازي شركت هاي مشاور عالي و شركتهاي مشاوره و توسعه كارآفريني
11. تهيه و تدوين
REP انتخاب شركتهاي مشاوره و توسعه كارآفريني و شركتهاي مشاورعالي

 

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:49 ] [ ]

اگر روزي محمود احمدي نژاد توانست که بسياري از بزرگان جبهه اصولگرا را متقاعد کند که بهترين گزينه براي مقابله با اصلاح طلبان است، اينک بسياري از آن چهره‌ها به دنبال فردي هستند که بتواند با خودوي مقابله کند.

به نوشته روزنامه ابتکار روند روبه رشد جدايي احمدي نژاد از اصولگرايان بدون ترديد در انتخابات رياست جمهوري 92 به اوج خود خواهد رسيد. اگرچه رئيس جمهور در چند مورد گفته است که با پايان رياست جمهوري اش قدرت را به ديگران مي‌سپارد، اما سخنان ديگر وي و برخي از عملکردهاي او و نزديکانش در چند سال اخير نشان مي‌دهد که هيچ علاقه اي به خداحافظي از دنياي سياست ندارد و برعکس تلاش‌هايي مي‌شود تا سايه حضورش برسر تحولات آينده کشور حفظ شود.از اين منظر است که بايد در انتظار يک رويارويي جانانه ميان وي و حاميان سابقش در اردوگاه اصولگرايي بود. او اکنون رئيس جمهور است و طبق قانون نمي‌تواند خود نامزد رياست جمهوري شود، اما چگونه مي‌خواهد که حضورش هرچند در پشت پرده تداوم داشته باشد؟«احمدي نژادي ها» چه تصميمي خواهند گرفت؟ اين چنين است که گمانه‌هاي فراواني در خصوص نوع رفتار سياسي او در اين باب مطرح است.

اريا در گزارش در اين باره مي‌نويسد.دامنه احتمالات البته وسيع و متفاوت است اما در مهترين گمانه پردازي‌ها برخي استفاده از مدل پوتين - مدودف را به‌عنوان استراتژي اصلي احمدي‌نژاد و اطرافيانش مطرح مي‌كنند؛احتمالي كه البته خود احمدي‌نژاد هيچ وقت به صورت رسمي و جدي آن را رد نكرده و گاه با لبخند و گاه با كنايه از كنارش گذشته است. ماجرا اما آنچنان است که از سال‌هاي گذشته تاکنون بسياري دنبال مدودف ايراني مي‌چرخند و چه گزينه اي ساده تر از اسفنديار رحيم مشايي. او که اگر چه خيلي وقت است در قاب تصاوير رسمي دوربين‌هاي خبرنگاران جاي نمي‌گيرد اما آنچنان که روايت مي‌کنند جاي او هميشه در يمين و يسار احمدي نژاد در جلسات حفظ است.اوست که مي‌گويند محمود احمدي نژاد بيشتر تفکراتش را در دولت دومش از او مي‌گيرد و حتي مي‌گويند او که نزديکترين فرد به احمدي نژاد به شمار مي‌آيد از نگاه رئيس جمهور مي‌تواند صاحبخانه بعدي ساختمان پاستور باشد تا راه نيمه تمام او به پايان رساند.

اخباري که جسته و گريخته در فضاي غير رسمي از هم نشيني‌هاي دکتر احمدي نژاد و دوستانش منتشر مي‌شود نيز اين چنين گمانه‌هايي را تاييد ميکند. اين اخبار البته همواره مهر تکذيب دفتر رئيس جمهور را پاي خود دارند.در همين راستا عبدالرضا داوري که از چهره‌هاي نزديک به مشايي به شمار مي‌رود معتقد است:«اگر شايعات مربوط به کانديداتوري آقاي مشايي را دنبال کنيد اتفاقا خواهيد ديد مخالفان دولت اين شايعات را مطرح مي‌کنند در واقع بنده بر اساس اطلاعاتي که دارم هيچگونه تصميمي در خصوص کانديداتوري آقاي مشايي از سوي دولت اتخاذ نشده است زيرا دولت درگير حل مشکلات مردم است اما متاسفانه مخالفان دولت همواره مشغول حاشيه سازي براي دولت هستند و حتي کساني که در دوران مربوط به خودشان مدل پوتين-مدودف را دنبال مي‌کردند امروز اتهاماتي به دولت مي‌زنند تا به نوعي مطرح کنند که دولت بر روي کانديداتوري چهره‌هاي خاص کار مي‌کند در حالي که اينگونه نيست و همانطور که اشاره کردم مهمترين دغدغه قوه مجريه رفع مشکلات مردم است.»

اما هر چه هست اين مدوف اگر وجود داشته باشد از اين دامنه خارج نخواهد بود:«اطرافيان، منسوبان و منصوبان آقاي رئيس‌جمهور».حلقه‌اي كه البته امروز بسيار محدودتر از سال‌هاي ابتدايي حضور احمدي نژاد در پاستور است. طيفي از همقطاران او حالا در كنارش نيستند، او نيز تلاشي نكرد تا به ‌ترميم همبستگي‌هاي آسيب‌‌ديده ميان خود و آنان بپردازد. 

به بيان ديگر از ميان همه افرادي که مي‌توان گمان برد شايد مدودف احتمالي باشند اين اسفنديار رحيم مشايي است که هم از اطرافيان است هم چند سالي است منسوب شده است و هم البته از منصوبان آقاي ريس جمهور است.

نمي توان از اين نكته گذشت كه او حالا مدتي است با اتهاماتي مواجه شده‌؛ اتهاماتي كه البته سر به مهر باقي نمانده‌اند و برخي بارها و بارها در محافل سياسي و رسانه اي محل بحث بوده اند.در اين ميان البته احمدي‌نژاد نيز تمام‌قد در برابر آنها ايستاده و همگي را كذب و بلامحل توصيف مي‌كند؛ حمايت و دفاعي كه نقشي بي‌بديل در حفظ و ثبات او داشته است.اينگونه است که بسياري معتقدند اگرچه اتهامات رحيم مشايي از تفکراتش تا مسايل اقتصادي هرگز در هيچ دادگاهي به هر دليلي بررسي نشده اما مي‌تواند براي شوراي نگهبان کافي باشد تا او را با عدم تاييد صلاحيت مواجه سازد.

در همين راستاست که حميد رضا ترقي به آريا مي‌گويد:« از حالا نمي‌توانيم نسبت به رد يا تاييد صلاحيت مشايي ازسوي شوراي نگهبان نظر بدهيم زيرا بررسي صلاحيت‌ها بر عهده شوراي نگهبان است اما بحث‌هايي که ا کنون در خصوص کانديداتوري مشايي مطرح مي‌شود به نظر مي‌رسد بيشتر گمانه زني‌هايي است که براي محک زدن جامعه صورت مي‌گيرد از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد که طرفداران و يا حتي مخالفين دولت با مطرح کردن اين موضوع حاشيه اي بخواهند مسائل اصلي دولت را به حاشيه برانند.»

وي درباره نسبت دادن جريان انحرافي به رحيم مشايي نيز مي‌گويد:«اين جريان يک بار از نظر فکري و عقيدتي از سوي دستگاه قضايي و اطلاعاتي کشور بررسي شده است که برخي از عوامل آن محکوم شده و به زندان افتادند اما دستگاه قضايي تا کنون موضوع ديگري در اين خصوص مطرح نکرده است بنابراين اين مساله مي‌تواند گوياي اين موضوع باشد که يا هيچ مدرک قضايي عليه مشايي وجود نداشته که بخواهند ايشان را محکوم کنند و يا به دليل پست و مسئوليت سياسي مشايي دستگاه قضايي وارد اين مقوله نشده است.البته شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها منابع مختلف ديگري را در نظر مي‌گيرد و فقط به نداشتن پرونده يک فرد در دستگاه قضايي اکتفا نمي‌کند در واقعا اگرشوراي نگهبان به اين نتيجه برسد که انحرافي در فکر و انديشه فردي وجود دارد صلاحيت فرد را تاييد نمي‌کند. »حاميان احمدي نژاد البته در شاخه اي که به دولت نزديک ترند معتقدند که اين اتهامات به دليل راي بالاي مشايي در بدنه اجتماعي محمود احمدي نژاد است و اصولگرايان که حالا از منتقدان اصلي او به شمار مي‌آيند به همين جهت با او مخالفند؛ چون او را خلف صالحي براي جايگزني احمدي نژاد به شمار نمي‌آورند.

در همين رابطه نقوي حسيني سخنگوي کميسيون امنيت ملي مي‌گويد:«عكس العمل‌هاي مردم نسبت به افكار مشايي در مقاطع مختلف گذشته كاملا نشان داده است كه مردم نسبت به افكار بي اساسي كه بعضا ايشان مطرح مي‌كند انتقاد دارند و حتي بارها مشاهده كرده ايم علما و مراجع مذهبي و مردم به اظهارات مشايي عكس العمل نشان داده اند و اظهار نظرهاي وي را محكوم مي‌كنند بنابراين نمي‌توانند ادعا كنند كه مشايي طرفداراني دارد در واقع بهتر است اين افراد شاخص‌هايي كه براي اين ادعاي خود دارند را بگويند تا حداقل ما به اين موضوع پي ببريم بر چه اساسي معتقدند افكار مشايي طرفداراني دارد.»در مقابل نقوي حسيني، صادق زيبا کلام تفکرات ديگري دارد. او مي‌گويد:«اگر شوراي نگهبان مشايي را تاييد صلاحيت كند قطعا بخشي‌هايي از جامعه كه طرفدار احمدي نژاد هستند به مشايي راي خواهند داد و اين بنا بر درخواست خود احمدي نژاد صورت مي‌گيرد. شماري از راي دهندگان هم به دليل اينكه مشايي مورد نفرت اصولگرايان است ممكن است به ايشان راي بدهند؛ زيرا مشايي را نامزد غير وابسته به اصولگرايان مي‌دانند، البته شماري از مردم عادي و تحصيلكرده‌ها نيز ممكن است مشايي را انتخاب كنند »

صادق زيباکلام استاد دانشگاه تهران درباره تاييد صلاحيت رحيم مشايي از سوي شورا نگهبان هم مي‌گويد:«در ارتباط با رد صلاحيت رحيم مشايي شوراي نگهبان نيازي به دليل ندارد مگر آنكه رايزني‌هايي صورت گيرد تا مشايي تاييد صلاحيت شود در بسياري از موارد شوراي نگهبان اساسا افراد را از نظر چارچوب کلي سياسي مورد تاييد قرار نداده است بنابراين اين رد صلاحيت به معناي داشتن پرونده در دستگاه قضايي و دادگاه نيست بلکه گرايشات سياسي ‘افکار و عقايد سياسي افراد از نظر شوراي نگهبان صحيح نيست بنابراين رد صلاحيت مي‌شوند.در ماجراي رد صلاحيت دكتر معين هم ديديم مقام معظم رهبري مداخله كردند و ايشان وارد انتخابات شد در حالي كه شوراي نگهبان هيچ دليلي براي رد صلاحيت دكتر معين ارائه نداد بنابراين درباره رحيم مشايي هم شرايط همينطور خواهد بود و شوراي نگهبان در صورت رد صلاحيت هيچ دليلي ارائه نخواهد داد. »

عبدارضا داوري از چهره‌هاي نزديک به مشايي اما در اين مورد مي‌گويد:«دليلي ندارد که ايشان رد صلاحيت شود در واقع شوراي نگهبان بر اساس چه دليل و برگه اي مي‌خواهد مشايي را رد صلاحيت کند. اگر شوراي نگهبان بر اساس معيار قانوني پيش رود بايد صلاحيت مشايي احراز شود.برخي حتي گمانه پردازي مي‌کنند که اگر اسفنديار رحيم مشايي رد صلاحيت هم شود اين مساله آنقدر براي احمدي نژاد مهم خواهد بود که به رايزني‌هايي در سطوح بالا بپردازد.

هر چه هست حالا زمان به پايان دوران غيبت اسفنديار رحيم مشايي نزديک مي‌شود و اگر اين احتمال واقعيت داشته باشد که او بنا دارد آلترناتيو احمدي نژاد شود روزهاي مهمي را بايد در انتظارش باشيم. روزهايي که نشان مي‌دهد رقابت سياسي اين بار هم فقط بيين دوجناح راست و چپ مانند سالهاي پس از انقلاب نخواهد بود.اما آيا واقعا اين مدودف اسفنديار رحيم مشايي است يا بايد منتظر کاينداتوري فرد ديگري به جاي مشايي باشيم.فردي مانند دکتر الهام که باز به دولت بازگشته و حالا يکي از صندلي‌هاي کنار رئيس جمهور براي اوست.
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:40 ] [ ]
بررسی دیدگاه‌های مثبت و منفی به لباسهایی که به عزای حسینی نسبت داده می شود ؛

«مد مُحرَم» ؛ مَحرم یا نامَحرم؟!

گروه معارف/ احمدی - اسلام در زندگی روزمره، پوشش سیاه را یک رنگ برتر نمی‌داند. فقها نیز فرموده اند: استفاده از لباس سیاه، در حال نماز، مکروه است.


اما استفاده از این رنگ در ایام عزاداری، فلسفه خاصی دارد که به آثار و خواص مختلف آن مربوط است. بنابراین، پوشش سیاه به دلیل رمز و رازی که در این رنگ نهفته است، ‌به عنوان یک رسم طبیعی و سنت منطقی نشان از حزن و اندوه دارد و پیروان اهل‌بیت(ع) در این ایام عزاداری، لباس سیاه بر تن می‌کنند؛ زیرا لباس سیاه، نشانه عشق و دوستی به ساحت آنان، اعلام جانبداری از سرور آزادگان در جبهه ستیز حق و باطل است.
اما در سالهای اخیر بویژه در ایام ماه محرم، برخی شرکتهای تولیدی لباس و طراحان لباس اقدام به منقوش کردن نام ائمه اطهار(ع) و سیدالشهداء کرده اند، حتی شال‌هایی با این ویژگی‌ها تولید و در بازار عرضه شده که به «مد مُحرم» معروف است. تبلیغ این‌گونه لباسها در فضای مجازی نیز این روزها بشدت افزایش یافته است. در گفت و گو با کارشناسان ابعاد مثبت و منفی این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

مد محرم، بی احترامی است معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی استان قم در گفت و گو با خبرنگار قدس با انتقاد از منقش کردن نام ائمه بر روی لباس تاکید می‌کند: پیام این کار از به لحاظ ظاهر این است که اهل بیت(ع) را پشت سر خود قرار داده ایم، در صورتی که ما باید ائمه را امام و پیش روی خود قرار دهیم و به آنها اقتدا کنیم.
حجت الاسلام والمسملین محمود نجاریان زاده با بیان اینکه این کار نوعی بی احترامی به ائمه اطهار(ع) تلقی می‌شود، خاطرنشان می‌کند: مهم این است که نام ائمه بر صحفه دل و ذهن و ایمان انسان حکاکی شود در غیر این صورت ظاهرسازی است.
این کارشناس مذهبی ادامه می‌دهد: سینه زنی و مشکی پوشیدن در عزاداری یک نماد است، اما لباس مشکی پوشیدن در آنها مکروه است، نماد مشکی نماد عزاداری است، اما منقوش کردن نام ائمه بر روی پیراهن درست نیست.
در برخی از روایات ذکر شده که دست زدن بدون وضو به نام ائمه جایز نیست و این مساله‌ای است که در منقش کردن نام ائمه اطهار(ع) بر روی لباس‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.
معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی استان قم تاکید می‌کند: بهتر است نام ائمه به این صورت بر روی لباس‌ها منقش نشود، باید به جای این اقدام، نمادهای دیگری درست کنیم که قابل انعطاف باشد، اما حک کردن نام ائمه بر روی لباس، نادرست است.
«نظارت بر عملکرد هیأتهای مذهبی از جمله وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است، اما آیا نظارت و جلوگیری از توزیع و یا استفاده کردن از لباسهایی که نام ائمه بر روی آن منقش شده از شمول وظایف این سازمان است؟» حجت الاسلام والمسلمین نجاریان زاده در پاسخ به این پرسش تصریح می‌کند: ما باید امر به معروف کنیم، اینکه ما سکوت کنیم جایز نیست، این کارشناس مذهبی می‌افزاید: مبلغان ما قطعا برخورد امر به معروفی و نهی از منکری می‌کنند وگرنه اکراه و اجباری نمی‌تواند در کار باشد مهم این است که فرهنگ سازی کنیم.

مد محرم؛ قابل احترام است! اما در بخش دیگری از این گزارش بجاست از ابعاد فرهنگی نیز این مساله را مورد کنکاش قرار دهیم، مدیر مرکز مطالعات اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ما، با اشاره به لایه‌های مختلف فرهنگ مشترک تصریح می‌کند: اگر فرهنگ را معرفت مشترک تعریف کنیم، این فرهنگ مشترک لایه‌های متفاوتی دارد، یک رو ساخت آن، جهان بینی و لایه دیگر ارزشهای اجتماعی و دینی است، اما رو ساخت این فرهنگ مشترک، الگوهای رفتاری و نمادها و سمبل هاست که بخشی از این نمادها کلامی و بخشی دیگر غیرکلامی است، مثل نقاشی‌ها و معماری‌ها که معنای خاصی را هم می‌سازند.
حجت الاسلام والمسلمین پوریانی با تاکید بر اینکه پوشش و لباس، یک فرهنگ عام اما خاص هر جامعه‌ای است، اظهار می‌دارد: جامعه شیعی برای لباس مشکی عزاداری امام حسین(ع) ارزش دینی و اجتماعی قایل است، این لباس اگر متناوب با یک مد و گرایش خاصی نباشد و ارزشهای محرم و عزاداری امام حسین(ع) را نشان دهد، قابل احترام و توجه است.
وی با اشاره به اینکه شبیه سازی فرهنگ لباس اگر بدن نما و مستهجن نباشد، قابل پذیرش همگان است، می‌گوید: اگر شور حسینی همراه با شعور حسینی باشد باید تقویت شود، برخی محتواها هستند که تمدن ساز و ارزش ساز نیستند، بلکه خطرساز و مفسده آور هستند.
اما لباس عزاداری امام حسین(ع) باید ویژگی‌های مختص به خود داشته باشد، مدیر مرکز مطالعات اجتماعی در این باره عنوان می‌کند: هر گونه لباسی که روحیه ایثارگری و فداکاری را افزایش دهد مثبت است، زیرا تاثیر معنوی و همدلی و روحیه عاطفه گری را در جامعه افزایش می‌دهد و باورهای اعتقادی را تقویت می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین پوریانی می‌افزاید: نوشته‌های بسیاری از لباس‌ها، شیشه ماشین‌ها، دفتر دانش آموزان یا سردرب منازل که در راستای منویات و حرکت امام حسین(ع) باشد، ظرفیتهایی است که پیام نهضت سیدالشهدا را زنده نگه می‌دارد و در قالبهای متنوع با مقتضیات زمان و مکان اثرگذار است و این نهضت را آبیاری می‌کند.
این کارشناس جامعه شناسی تاکید می‌کند: مساله مهم برای گیرنده و فرستنده پیام که با آن پیام می‌خواهد ارتباط برقرار کند این است که تقویت نهضت امام حسین(ع) صورت بگیرد و روحیه شهادت و ایثار تقویت و احیا شود.
مدیر مرکز مطالعات اجتماعی ماه محرم را فرصت مناسبی برای فرهنگ سازی دانسته و اظهار می‌دارد: اگر پیامها در قالبهای جدید و نو ریخته شده و احیا شود کارساز است و می‌تواند فرهنگ و ارزشهای دینی را ایجاد کند، بنابر این نمادها که روساخت فرهنگ هستند، امروزه اگر با وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های دیگر زمینه سازی کنند، می‌تواند جایگزین مد و مدگرایی‌هایی باشد که سکولار است و یا معنا و مفهوم خاصی دارد و با بستر فرهنگی خاصی شکل می‌گیرد.

ذکر نام ائمه روی پیراهن ورزشکاران ایرانی ورزشکاران ایرانی و مسلمان از سالها پیش از این در مسابقات مختلف اقدام به درج نام ائمه اطهار(ع) بر روی لباس‌های خود می‌کنند.
اما در سال 1385ورزشکاران ایرانی برای درج نام ائمه، از سوی مسؤولان بازی‌های آسیایی دوحه قطر به محرومیت تهدید شده بودند و قطری‌ها مدعی شدند در صورت تداوم این روند، آنها را از گردونه مسابقات حذف خواهند کرد.
خبرگزاری فرانسه نیز در این باره نوشته بود: «ایرانی‌ها علاقه شدیدی به امام حسین و حضرت ابوالفضل(ع) دارند که در کربلا به شهادت رسیدند. بوسه‌های حسین رضازاده بر نام ابوالفضل در تمامی مسابقات، علاقه وی را به خوبی نشان می‌دهد.»
همچنین فراز فاطمی از فوتبالیست‌های ایرانی نیز می‌گوید: «در جام باشگاه‌های آسیا بود که پس از گلزنی برای استقلال زیر پیراهنم نوشته بودم «یا مهدی(عج)» و آن را جلوی دوربین گرفتم، پس از آن، همه این کار را از من تقلید کردند و مد شد. این بهترین خاطره من از حضورم در فوتبال است و از بابت این موضوع بسیار خوشحال و راضی هستم.»
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:54 ] [ ]
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:49 ] [ ]
سازه های فولادی

مقدمه

فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ، مدتهاست در ساخت ساختمان ها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق ، رفتار سازه ای معین ، نسبت مقاومت به وزن مناسب ، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافت های معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است ؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزی های شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند ، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست .
فولاد ، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از 2 درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما" در حدود 3 درصد کربن و ناخالصی های دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد . ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد ، از چهار روش اصلی استفاده می شود. این روشها عبارتند از : روش کوره باز ، روش دمیدن اکسیژن ، روش کوره برقی ، روش خلاء . آنچه فولاد را به عنوان یک مصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد : - تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت   - وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک   - شکل پذیری   - خاصیت چکش خواری و تورق   - خاصیت خمش پذیری   - خاصیت فنری و جهندگی   - خاصیت چقرمگی   - خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی   - مقاومت نسبی بالا    - ضریب ارتجاعی بالا    - جوش پذیری   - همگن بودن    - امکان
استفاده از ضایعات   - امکان تقویت مقاطع در صورت نیاز

طراحی ساختمانهای فولادی

انتخاب نوع مقطع ، روش ساخت ، روش بهره برداری و محل ساخت ساختمان ، خصوصیات و ویزگیهای متنوعی برای ساخت اسکلت باربر یک ساختمان بوجود می آورد. مزیتهای هر سیستم سازه ای و مصالح مورد نیاز آن سیستم را در صورتی می توان بکار برد که خصوصیات و ویژگیهای آن مصالح و سیستمها در مرحله طراحی به حساب آورده شود و طراح باید در مورد هر یک از مصالح به درستی قضاوت کند. این موضوع بویژه در ساختمانهایی که اسکلت فولادی دارند ضروری است. معیارهای سازه ای زیر اهمیت زیادی در طراحی کلی و ستون گذاری ساختمان دارد : - نوع مقطع  - آرایش و روش قرار گیری مقاطع  - فواصل تکیه گاهی  - اندازه دهانه های سقف  - نوع مهاربندی  - نوع سیستم صلب کننده  - محل قرارگیری سیستم صلب کننده (سیستم فضاسازی داخلی)
برای استفاده بهینه از خواص مطلوب ساختمانهای فولادی ، سیستم فضاسازی داخلی باید بگونه ای اختیار شود که : - متشکل از قطعات پیش ساخته باشد ، بدین منظور که سرعت بیشتر نصب و برپایی سازه ، موجب کوتاه شدن زمان کلی ساخت می شود.  – قطعات سبک باشد تا وزن کلی ساختمان به حداقل ممکن برسد.  – نوع سیستم انتخاب شده ، سازگار با سیستم سازه ای انتخاب شده باشد.  – با یک روش اقتصادی قابل محافظت در برابر آتش باشد.
فضاهای داخلی ساختمان فلزی معمولا" شامل : - سقفها - بام  - دیوارهای خارجی- دیوارهای داخلی  - سیستم رفت و آمد ( پله و آسانسور )    می باشد که با هماهنگی دقیق و علمی این امکان بوجود می آید که اقتصادی ترین روش ساخت و اجرای ساختمان بدست آید.

متن کامل مقاله سازه های فولادی با فرمت ورد را از لینک زیر دانلود نمایید

دانلود

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:20 ] [ ]
دانلود گزارش کاراموزی مهندسی برق قدرت

عنوان گزارش: آشنایی با نحوه تولید تابلو های برق صنعتی


فهرست مطالب

مقدمه  
مراحل کلی ساخت تابلو  
ملاحظات فنی پیرامون تولید محصول  
قطعات و المان هایی که برای ساخت تابلوهای برق مورد استفاده قرار میگیرند  
 فرآیند ساخت قطعات   
 فرآیند مونتاژ قطعات   


مقدمه:
برق يكي از صنايعي است اگر نتوان گفت بيشترين بازار را در جهان به خود اختصاص داده است ولي با اطمينان كامل مي توان يكي از صنايع مهم در جهان مي باشد.
در حال حاضر بيشترين بازار كار را در  رشته هاي برق سيستم هاي قدرت به خود اختصاص داده اند كه در اين رشته ها يكي از مهمترين مشاغلي كه دركشور هاي بزرگ دنيا وجو دارد صنعت تابلو سازي مدارهاي فرمان و قدرت مي باشد كه توانسته بازار خوبي را براي افراد ايجاد كند، زيرا تمامي كارخانجات و اداره ها و موسسات و حتي ساختمانهاي بزرگ و كوچك به اين صنعت نيازمندند. امروزه در شهرهاي بزرگ و كوچك كارگاها و شركتهاي زيادي مشغول به كار مي باشند كه توانسته اند افراد زيادي را از نظر شغلي تامين كنند و اين صنعت روز به روز پيشرفته تر مي شود تا جايي كه سيستم هاي كنترل ميكانيكي در تابلوهاي برق كم كم از رده خارج مي شوند و سيستم هاي هوشمند (PLC) توانسته بازار كار را در دست بگيرند و كشور ما نيز در حال توسعه در اين زمينه ها مي باشد ولي هنوز تمامي كارخانجات و شركتها نتوانسته اند اين سيستم جديد را بر روي دستگاه ها و وسايل خود پياده كنند زيرا در كشور ما متخصصان زيادي در اين زمينه وجود ندارند ولي چندين شركت و كارگاه اقدام به توليد اين نوع تابلوي سيستم هوشمند كرده اند و بايد مسئولان توجه بيشتري را به اين مورد داشته باشند.


اهميت موضوع:
اهميت و ضرورت اين طرح اين است كه بتوان با نحوه توليد تابلوهاي صنعتي بزرگ و كوچك به منظور توزيع انرژي الكتريكي بعد از خط انتقال به واحد هاي صنعتي آشنا شد.
بيان موضوع:
برق و سيستم ها قدرت و تابلوهاي آن از مهمترين عوامل به راه افتادن كارخانجات و صنايع و موسسات مي باشد به طوري كه بدون آن نمي توان هيچ نوع توليدي را در يك كشور بدون آن داشت پس بايد آن را جدي گرفت و به آن اهميت زيادي داد.

گزارش کاراموزی مهندسی برق با موضوع تولید تابلوهای برق صعتی را ازلینک زیر دریافت نمایید.


دانلود

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:20 ] [ ]
دانلود جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر عزیزی

جزوه محاسبات عددی پیشرفته به صورت دستنویس وبا فرمت PDF تقدیم حضوردوستان عزیز میشود واز یادداشت های کلاسی محاسبات عددی پیشرفته دکتر عزیزی برگرفته شده

کیفیت جزوه خوانا ونسبتا خوب است 

برای دانلود جزوه محاسبات عددی پیشرفته به لینک زیر مراجعه فرمایید.


دانلود

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:19 ] [ ]
گره ها Knots (نات)
درست گره زدن از اهمیت بالایی برخوردار است و همه کوهنوردان ، می بایست بارها و بارها آن را تمرین نمایند . به طوری که آنها بتوانند گره ها را حتی با چشم بسته اجرا کنند . هر گره ای باعث کم شدن میزان مقاومت طناب می شود . بنابراین برای کمتر کردن این افت باید گره را واضح و مرتب زد.
تعریف گره کوهنوردی:
هر پیچیدگی در طناب که ایجاد آن تصادفی نباشد.
خواص گره کوهنوردی :
1. در مقابل کشش و ضربه محکم و مقاوم است.
2. به سادگی زده و با دست به آسانی باز می شود.
3. هنگام کار بر اثر فشار وارد بر آن باز نمی گردد.
4. هر قدر فشار بر روی آن وارد شود محکم تر می شود.
5. کوچک ، کم حجم و دارای کمترین شکست است . چرا که هر شکست طناب باعث کاهش مقاومت آن می گردد.
نکته مهم : هر گره را بعد از کامل شدن بخوبی محکم کنید.
انواع گره ها و کابرد آنها :
• گره هشت ساده Simple Eight
• گره هشت یک لا Figure of Eight
• گره هشت دولا
• گره مشابه و بهتر از هشت دولا
• گره هشت تعقیب Retraced Figure of Eight
• گره سر دست Over Hand
• گره دو سر طناب یک لا Fisherman
• گره دو سر طناب دولا Double Fisherman
• گره حمایت Munter Hitch , Hafmastwurf
• گره چفت شوند ( نحوه قفل نمودن گره حمایت )
• گره خود حمایت Clove Hitch , Mastwurf
• گره تسمه Water Kont
• گره پروسیک Prusik
• گره مشار
• گره گاردا
• گره تسمه رکاب
• گره قلاب
• گره بولین Bowline
• گره پروانه
• گره رکابی یا پله نردبان
• گره نه
• گره سر خرگوشی - Figure of Eight on a Bight - bunny

فایل اموزشی گره ها را ازلینک زیر دانلود فرمایید

دانلود

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:19 ] [ ]
دانلود جزوه اموزشی چیلرهای ابی

با تشکر از جناب مهندس سلیمانی ووبلاگ وزین مهندسان زرنگ

برای دانلود جزوه اموزشی چیلرهای ابی به لینک زیر مراجعه فرمایید.


فهرست مندرجات صفحه
تعريف چيلرآبي
معرفي اجزاء اصلي سيستم تراكمي چيلر آبي
كمپرسور
كندانسور
شيرانبساط
اواپراتور
تجهيزات كنترلي
(Solenoid Valve)  - شيرمغناطيسي
(High Pressure Control) - كنترل فشار رانش
(Low Pressure Control)  كنترل فشار مكش
(Oil Pressure Control)  - كنترل فشار روغن
(Water Flow Switch ) - فلوسوئيچ آب
(Thermostat) -- ترموستات
(Anti Freeze) -- آنتي فريز
تجهيزات الكتريكي
كنترل سه فاز
(Glass Fase) -- فيوزشيشه اي
(Internal Protection Relay) -- رله الكترونيكي كمپرسور
(Thermal Overload Relay) ( رله اضافه جريان (بي متال
(Circuit Breaker) (كليداتوماتيك (مدارشكن
(Power Contactor) - كنتاكتورقدرت
(Control Contactor) -- كنتاكتورفرمان
(InStantanius Auxillary Contact) -- كنتاكت اضافه
(Timer Contactor) - تايمربوبين دار
(Timer Delay Aux:Llary Contactor) -تايمرنيوماتيكي
(Industrial Relay) رله صنعتي
شاسي استپ واستارت
(Compressor Change Switch) -كليد تعويض كمپرسورها
(Interlock) -هم قفليهاي الكتريكي
شيرآلات ولوازم جنبي روي خطوط لوله ارتباطي
(Relief Valve) - شيراطمينان
(Charging Valve) شيرشارژينگ
(Service Valve) - شيردستي
(Filter Drier) -- فيلتردراير
(Sight Glass) - سايت گلاس
(Copper Vibration Absorber) - لرزه گيرمسي
نمايشگرها
(Signal Lamps) - چراغهاي سيگنال
(Pressure Gauge) - گيجهاي فشار
نمايش دهنده درجه حرارت آب برگشتي به اواپراتور
نمايشگركاركردكمپرسور
مدارعيب ياب

برخي تعاريف ضروري
توان برودتي وتوان الكتريكي

بازده کمرسور C.O.P

(Capacity control system ) 

سیستم تغییر ظرفیت کمپرسور

برخي تعاريف الكتريكي

حمل دستگاه چيلر آبي
دستورالعمل نصب چيلر آبي
دستورالعمل راه اندازي چيلر آبي
يادآوري برخي نكات قبل از راه اندازي
انجام عمليات تست فشارورفع نشتي احتمالي
انجام عمليات تخليه گازازت ووكيوم كردن دستگاه
انجام عمليات تكميل نصب دستگاه
شارژگازوراه اندازي دستگاه
عمليات تعويض روغن كمپرسور
اشكالات حين راه اندازي
دستورالعمل نگهداري وسرويس چيلر آبي 


دانلود

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:18 ] [ ]
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:18 ] [ ]
دانلود مقالات مهندسی برق

روش جدید محاسبه ظرفیت خازنی پراکنده سیم‌پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی با چند حلقه متشکل از چندین رشته سیم هادی تک‌لایه با چیدمان دایره‌

دانلود

طراحی و شبیه‌سازی سیستم مخابراتی زیرسطحی با برد کوتاه و ارائه مدلی جدید برای کانال آکوستیکی چندمسیره کم‌عمق در خلیج‌فارس

دانلود

ترکیب قاب‌بندی کلیدی و پویانمایی چهره مبتنی بر نمایش

دانلود

برنامه‌ریزی بازار محور توسعه شبکه انتقال بر مبنای درصد مازاد مشتریان

دانلود

پیاده‌سازی 24 قطاعی استراتژی کنترل مستقیم گشتاور در مبدل‌های چندسطحی

دانلود

طراحی، شبیه‌سازی و ارزیابی پروتکل وفقی امن مبتنی بر الگوی چند‌مسیریابی در شبکه بی‌سیم سیار

دانلود

آشکارسازی استرس با استفاده از سیگنال دمای میانگین ناحیه دور چشم

دانلود

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:15 ] [ ]
دانلود کتاب مبانی مکانیک سیالات بار میر

کتاب مبانی مکانیک سیالات دکتر بارمیر در 452 صفحه دراین پست برای دانلود تقدیم حضور دوستان میگردد

مباحث مکانیک سیالات دراین کتاب بخوبی پوشش داده شده وکتاب مبانی سیالات بارمیر میتونه مرجع خوبی برای دوستان علاقمند دراین زمینه باشه

Basics of Fluid Mechanics
Genick Bar–Meir, Ph. D.

‘We are like dwarfs sitting on the shoulders of giants”

from The Metalogicon by John in 1159

کتاب مبانی مکانیک سیالات را ازلینک زیردریافت نمایید:

دانلود کنید.

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:15 ] [ ]
دانلود جزوه بررسی سیستم های قدرت 2 به زبان فارسی در 7 فصل و 14 بخش

این جزوه تمامی سرفصل های اموزشی درس بررسی سیستمهای قدرت 2 را پوشش میدهد.

جزوه به صورت تایپ شده میباشد که میتوانید از طریق لینک های زیر ان را دریافت نمایید:

دانلود حزوه بررسی سیستم های قدرت 2


http://www.4shared.com/file/222756290/d6111f1/Chapter1-SymmetricalFaults.html

http://www.4shared.com/file/222756164/8fd2777e/Chapter2-Continue1.html

http://www.4shared.com/file/222756138/fb13cf10/Chapter2-Continue2.html

http://www.4shared.com/file/222756117/599ab003/Chapter2-Continue3.html

http://www.4shared.com/file/222756094/9880186/Chapter2-SymmetricalComponents.html

http://www.4shared.com/file/222756293/9468404b/Chapter3-UnsymmetricalFaults.html

http://www.4shared.com/file/222756287/8a1eb513/Chapter4-Continue.html

http://www.4shared.com/file/222756285/6410d43f/Chapter4-Stability.html

http://www.4shared.com/file/222756283/8d73710a/Chapter5-ActivePowerFrequencyC.html

http://www.4shared.com/file/222756273/aeb6dc5/Chapter6-ReactivePowerVoltageC.html

http://www.4shared.com/file/222756227/70f15d99/Chapter7-1-PowerSystemStabilit.html

http://www.4shared.com/file/222756252/4fda3fd1/Chapter7-2-PowerSystemStabilit.html

http://www.4shared.com/file/222756200/dca3aab8/Chapter7-3-PowerSystemStabilit.html

http://www.4shared.com/file/222756182/f832ffc5/Chapter7-4-PowerSystemStabilit.html

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:14 ] [ ]
جزوه سازه های بتنی

یکی از دروس پراهمیت درمهندسی عمران سازه های بتنی وتحلیل این سازه ها وخود بتن میباشد

جزوه یکصد صفحه ای و تایپ شده سازه های بتنی اقای افشین سالاری علاوه براینکه بخوبی مباحث درس سازه های بتنی را پوشش میدهد میتواند جزوه ای مفید برای کنکورکارشناسی ارشد مهندسی عمران نیز به حساب اید.

جزوه درسی سازه های بتنی را میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید:


دانلود کنید.

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:14 ] [ ]
 آموزش PSpice

در کتاب زیر که در شش فصل تنظیم شده است، مطالب زیر را می آموزید:

فصل اول: ترسیم شماتیک در محیط Capture
شامل: سیر تکاملی SPICE /ترسیم مقدماتی/ شبیه سازی یک مدار ساده

فصل دوم: آشنایی با Probe
شامل: بررسی کمی نتایج گرافیکی/ ترسیم توابع ریاضی/ اعمال توابع بر روی پاسخ های مدار/ آنالیز فوریه

فصل سوم: تحلیل گره DC
شامل: معادل تونن / تحلیل بایاس تقویت کننده ها / بایاس مدارات دیودی / پایداری دمایی / بررسی مدل عناصر / منابع وابسته

فصل چهارم: تحلیل گذرای مدار
شامل: تحلیل مدار در حوزه ی زمان / مدارات مرتبه اول و دوم

فصل پنجم: جاروب DC
شامل: مشخصه های انتقالی / مشخصه های جریان – ولتاژ، توان – جریان و ...

فصل ششم: جاروب AC
شامل: فازورها / پاسخ فرکانسی و پهنای باند / فیلترهای پسیو و اکتیو

کتابچه اموزشی نرم افزار PSpice نوشته شده توسط اقای رضا سپاس یار را میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید:

دانلود کنید.

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 9:13 ] [ ]

دانلود کتاب تاریخ لباس گوتیک

لباس گوتیک‎

نام کتاب :  تاریخ لباس گوتیک

نویسنده :  زهره ذاکری

ناشر :

زبان کتاب :  پارسی

تعداد صفحه :  ۳۹

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  ۲,۸۸۰  کیلوبایت

توضیحات :  مجموعه حاضر تلاشی برای معرفی شاخه ای از هنر در قرون وسطای اروپاست. هنری که منتسب به قومی وحشی است ولی دیدگاهی ماورایی و آسمانی دارد. سرشار از نرمی,  انعطاف و انحناست و برای هدایت جنبه های زندگی در جهت خداوند؛  به نام هنر گوتیک. به نظر میرسد علی رغم اینکه گفته می شود هنر گوتیک د
ادامه مطلب
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:54 ] [ ]

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس گفت: با توجه به اینکه شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) است باید اطلس فرهنگی فارس با مشخصات بومی استان و محوریت شهر شیرازنوشته شود.

حجت السلام محسن اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی استان  درصد شهرداری ها از سهم کتابخوانی از دستور کار کمیته نهضت مطالعه مفید خارج شده تا بدین وسیله فعالیتهای فرهنگی بیشتری در کمیته نهضت مطالعه مفید صورت پذیرد.

وی در ادامه از ایجاد نهضت مطالعه مفید در استان فارس یاد کرد و افزود: از زمان تصدی مدیر کلی کتابخانه های عمومی استان فارس کمیته نهضت مطالعه مفیداستان با ریاست استاندار آغاز به کار کرده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس اضافه کرد: در همین راستا استاندار فارس به هریک از فرمانداران شهرستان های استان حکم داه تا کمیته نهضت مطاله مفیدرا در حوزه استحفاظی خود راه اندازی کنند.

حجت الاسلام اسماعیل پور همچنین به  برگزاری مراسم جشن کتاب فارس اشاره کرد و ابراز داشت: در این مراسم که با حضور استاندار ، نماینده ولی فقیه در استان فارس و... برگزارشد از 33 نفر فعال حوزه کتاب استان فارس تقدیر شد.

وی یادآورشد: علی باز قربانی خیر کتابخانه ساز آباده ای  که طی 9 ماه به طور خودجوش کتابخانه ای را در بخش سورمق آباده ساخت و به اداره کتابخانه های عمومی استان فارس تحویل داد نیز از جمله  تقدیر شدگان این مراسم بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان فارس تاکید کرد: 12 نفر از کتابداران برجسته استان و چهار نفر از مدیران شهرستانی اداره کتابخانه های عمومی استان فارس که در طی این مدت طرح و برنامه های مناسبی را ارائه کرده بودند نیزاز جمله تقدیر شدگان مراسم جشن کتاب فارس بودند.

 حجت الاسلام اسماعیل پور همچنین بیان کرد: در مراسم جشن کتاب از چهار نفر از فرمانداران و شهرداران شهرستان های استان که در راس آنها شهردار و فرماندار شیراز قرار داشتند به دلیل پیگیری و برگزاری جلسان نهضت مطالعه مفید تقدیر شد.

1    هیات ژیمناستیک شهرستان آباده    

3
2    هیئت های ژیمناستیک    

2
3    وبلاگ ژیمناستیک آباده    

1
4    www.agb english.blogfa    

1
5    آباده    

1
6    الهام قاری پور    

1
7    برنامه صبح و نشاط آباده    

1
8    برنامه صبح ونشاط آباده    

1
9    پياده روي در اباده    

1
10    پیاده روی آباده    

1
11    جشن واره ي زيمناستيك    

1
12    جلسه زیمناستیک    

1
13    جوايز پياده روي اباده    

1
14    ژیمناستیک ایران    

1
15    سايت هيئت ‍‍زيمناستيك آباده    

1
16    شهرستان آباده    

1
17    صبح و نشاط در اباده    

1
18    صبح ونشاط اباده


[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:48 ] [ ]

دیدار اعضای هیات ژیمناستیک با امام جمعه محترم شهرستان

به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک ، روز یکشنبه ۲۸/۸/۹۱ اعضاء و مربیان

هیات ژیمناستیک طی دیداری با امام جمعه محترم شهرستان ، مشکلات و درددل

های خود را با ایشان مطرح نمودند .

در این دیدار ابتدا عبدالهی سرپرست اداره ورزش و جوانان ، فعالیت های این هیات را

شرح داد .

در ادامه نیز در مورد مشکلات این هیات نظیر کمبود فضا و امکانات و پرداخت اجاره

بهای بالا و آماده نشدن سالن اختصاصی ژیمناستیک بعد از چندین سال با ایشان

صحبت کردند .

در پایان امام جمعه نیز همکاری خود را جهت پیگیری و ارسال درخواست های

مطرح شده به مسئولین مربوطه اعلام نمودند .

 

 

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:46 ] [ ]


گیوه نوعی پاپوش تابستانی، سبك، بادوام و مناسب برای راهپیمایی‌های طولانی، ویژه مردان روستایی و از جمله صنایع دستی مناطقی از ایران است

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران کرمانشاه

مواد تشکیل داده گیوه نخ قالی و نخ ابریشم (در شهرستان آباده استان فارس اصطلاحاً تنه نامیده می‌شود) و ضایعات چرم است. رویه گیوه بدست زنان و توسط انواع سوزن ها (به جز سوزن خیاطی) و بافته می‌شود و قسمت کف گیوه (زیره) نام دارد که از جنس پارچه، چرم یا لاستیک می باشد. کف گیوه (زیره) از نظر جنس سه نوع می باشد:

یکی از انواع آن پارچه است که جنس پارچه باید از پنبه باشد و به غیر از پنبه، نمی توان آن را درست کرد.(تختی که از پارچه تهیه می شود، هر چه پارچه کهنه باشد تخت آن مرغوب تر است.)تختی که پارچه در ساختمان آن بکار رفته در فرهنگ آباده به آن شیوه می گویند. این نوع تخت از نظر کیفیت در سطح بالایی قرار گرفته.

دومین نوع آن چرم است که کیفیت آن کمتر از پارچه است.

سوم لاستیک است که از کیفیت خیلی کمی برخوردار است ولی طول عمر آن از بقیه زیادتر است./

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:45 ] [ ]


تنها شما نیستید که ریزش مو را تجربه می کنید بلکه اکثر زنان چنین اختلالی را تجربه کرده اند.
به گزارش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران؛ کم شدن مو در زنان به دلایل متفاوتی اتفاق می افتد در بسیاری از موارد دلایل ریزش مو قابل تشخیص و درمان است.
 
 کمبود ویتامین D از علل اصلی ریزش مو در زنان ایرانی است جهت سنتز ویتامین D مورد نیاز بدن ضرورت دارد روزانه به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قسمت‌هایی از پوست بدون پوشش در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار گیرد.
 
زنان به علت نوع پوشش و استفاده از کرم ضدآفتاب در صورت، از دریافت اشعه‌ی UVA که برای سنتز ویتامین D ضروری است محروم می‌شوند و این عامل موجب شیوع ریزش مو در خانم‌ها شده، در حالی که اغلب درمان‌های طبی از این نکته غافل بوده و با تجویز داروهای دیگر درصدد رفع ریزش مو هستند.
 
 بعضی از فاکتورهای رایج که باعث ریزش مو می شود:
 
- اختلالات غده تیروئید: در هر دو حالت کم کاری یا پرکاری غده تیروئید ریزش مو اتفاق می افتد.
 
- کاهش مقدار استروژن: خیلی از زنان ، ریزش مو را در دوران یائسگی و بعد از آن تجربه می کنند . زمانیکه ترشح مقدار استروژن در بدن کاهش می یابد. سایر تغییرات هورمونی نیز می تواند منجر به ریزش مو شود.
 
- داروها: خیلی از داروها منجر به ریزش مو می شود . بنابر این اگر این مسئله برای شما نگران کننده است بهتر است با پزشک خود در مورد مصرف داروهای جایگزین مشورت کنید.
- تغییرات هورمونی بعد از حاملگی : مادرانی که تازه کودکان خود را متولد کرده اند از ابتدا تا بعد از ۶ ماه نیز ریزش مو را تجربه می کنند و این زمانی است که مقدار استروژن در خون در حال برگشت به مقدار نورمال است. در حقیقت چیزی که به نظر ریزش موی شدید می آید در واقع تنظیم چرخه رشد طبیعی مو است ۰
 
- افزایش هورمون‌های مردانه در زنان که به علت چاقی ناشی از زیاده‌روی در مصرف فست فودها در خانم‌ها ایجاد می شود، از علل دیگر ریزش مو است که از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است.
نکته: قسمت عمده‌ی ویتامین D مورد نیاز بدن از طریق تابش مستقیم نور آفتاب بر پوست بدن تامین می‌شود،  جهت سنتز ویتامین D مورد نیاز بدن ضرورت دارد روزانه به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قسمت‌هایی از پوست بدون پوشش در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار گیرد.
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:31 ] [ ]

دانلود کتاب فرهنگ لغت فارسی به ترکی استانبولی

فرهنگ لغت فارسی به ترکی‎

نام کتاب :  فرهنگ لغت فارسی به ترکی استانبولی

نویسنده :  آراز اورمولو

ناشر : 

زبان کتاب :  پارسی

تعداد صفحه :  ۱۴۷

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  ۲,۰۲۰  کیلوبایت

توضیحات :  ترکی استانبولی یکی از زبان‌های شاخه جنوب غربی یا گروه اوغوز، زبان‌های ترکی است که ۸۳ میلیون نفر در سراسر جهان به عنوان زبان مادری به آن تکلم می‌کنند. این زبان رایج‌ترین زبان از شاخه‌ی زبان‌های ترکی می‌باشد. جغرافیای آن شامل ترکیه و قبرس شمالی و قسمت‌های کوچکی در عراق، یونان، بلغارستان، جمهوری مقدونیه، کوزوو، آلبانی و دیگر قسمت‌های شرقی اروپا را شامل می‌ود. سالانه جمعیت بسیاری نیز از ترکیه به غرب اروپا و علل الخصوص آلمان مهاجرت می‌کنند که موجب تکلم ترکی در آن مناطق می‌گردد. ریشهٔ زبان تر
ادامه مطلب
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:9 ] [ ]


بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
بمیرید بمیرید وزین مرگ مترسید
کز این خاک برآیید سماوات بگیرید
بمیرید بمیرید وزین نفس ببرید
که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید
یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید
بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا
بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید
بمیرید بمیرید وزین ابر برآیید
چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید
خموشید خموشید خموشی دم مرگست
هم از زندگی است اینک زخاموش نفیرید

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/21593345396991960154.jpg
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:2 ] [ ]

سپاسگزاری از مدير!

مدير و 10 نفر از كاركنانش از طناب بالگردی كه در صدد نجات آنها بود، آويزان بودند. طناب آنقدر محكم نبود كه بتواند وزن هر يازده نفر را تحمل كند. كمك خلبان با بلندگوی دستی از آنها خواست كه يك نفرشان داوطلب شود و طناب را رها كند. البته، داوطلب شدن همانا و سقوط به ته دره همان و به ظاهر كسی حاضر نبود داوطلب شود. دراين هنگام، مدير گفت كه حاضر است طناب را رها كند ولی دلش می خواهد برای آخرين بار برای كاركنان سخنرانی كند /

او گفت: چون كاركنان حاضرند برای سازمان دست به هر كاری بزنند و چون كاركنان خانواده خود را دوست دارند و درمورد هزينه های افراد خانواده هيچ گله و شكايتی ندارند و بدون هيچ گونه چشمداشتی پس از خاتمه ساعت كار در اداره می مانند من برای نجات جان آنان طناب را رها خواهم كرد او گفت به مدیر امور مالی که در جمع ماست به عنوان اخرین دستور می گویم برای این فداکاری های بزرگ به تک تک شما در پایان ماه شش ماه حقوق با مزایای کامل به عنوان پاداش پرداخت  کند همچنین به عنوان آخرین دستور به مدیر کارگزینی که در جمع ماست می گویم بعد از دریافت پاداش تک تک شما می توانید از ۱۵ روز مرخصی تشویقی برخوردار شوید!


به محض تمام شدن سخنان مشوقانه و تحسين برانگيز مدير، كاركنان كه به وجد آمده بودند شروع كردند به دست زدن و ابراز سپاسگزاری از مدير!
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 8:0 ] [ ]
هنگام بازديد از يک بيمارستان روانى، از روان‌ پزشک پرسيدم :
شما چطور مي‌فهميد که يک بيمار روانى به بسترى شدن در بيمارستان نياز دارد يا نه؟
روان‌پزشک گفت : ما وان حمام را پر از آب مي‌کنيم و يک قاشق چايخورى، يک فنجان و يک سطل جلوى بيمار مي‌گذاريم و از او مي‌خواهيم که وان را خالى کند!!!
من گفتم: آهان! فهميدم. آدم عادى بايد سطل را بردارد چون بزرگ‌ تر است!
روان‌پزشک گفت: نه! آدم عادى درپوش زير آب وان را بر مي‌دارد... شما مي‌خواهيد تختتان کنار پنجره باشد ؟ ! !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.راه حل هميشه در گزينه هاي پيشنهادي نيست ! ! !
2.در حل مشکل و در هنگام تصميم گيري هدفمان يادمان نرود . در حکايت فوق هدف خالي کردن آب وان است نه استفاده از ابزار پيشنهادي ! ! !
3.همه راه حل ها هميشه در تيررس نگاه نيست . . .
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 7:58 ] [ ]

  ( تحلیل swot )
 
 
کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود برای  تعلیم فنون رزمی جودو به یک استاد سپرده شد. پدر کودک اصرار داشت استاد از فرزندش یک قهرمان جودو بسازد. استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد می تواند فرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاهها ببیند. در طول شش ماه استاد فقط روی بدنسازی کودک کار کرد و در عرض این شش ماه حتی یک فن جودو را به او تعلیم نداد. بعد از شش ماه خبر رسید که یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر  برگزار میشود. استاد به کودک ده ساله فقط یک فن آموزش داد و تا زمان برگزاری  مسابقات فقط روی آن تک فن کار کرد. سرانجام مسابقات انجام شد و کودک توانست  در میان اعجاب همگان، با آن تک فن همه حریفان خود را شکست دهد. سه ماه بعد  کودک توانست در مسابقات بین باشگاهها نیز با استفاده از همان تک فن برنده شود.  وقتی مسابقات به پایان رسید، در راه بازگشت به منزل، کودک از استاد راز پیروزی اش را پرسید. استاد گفت: دلیل پیروزی تو این بود که اولا به همان یک فن به خوبی مسلط بودی.  ثانیا تنها امیدت همان یک فن بود و سوم اینکه تنها راه شناخته شده برای مقابله با  این فن، گرفتن دست چپ حریف بود، که تو چنین دستی نداشتی. یاد بگیر که در  زندگی، از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت استفاده کنی. راز موفقیت در زندگی،  داشتن امکانات نیست، بلکه استفاده از "بی امکانی" به عنوان نقطه قوت است.
[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 7:55 ] [ ]

 
تصميم قاطع مديريتي

روزي مدير يكي از شركتهاي بزرگ در حاليكه به سمت دفتر كارش مي رفت چشمش به جواني افتاد كه در كنار ديوار ايستاده بود و به اطراف خود نگاه ميكرد.

جلو رفت و از او پرسيد: «شما ماهانه چقدر حقوق دريافت مي كني؟» جوان با تعجب جواب داد: «ماهي 2000 دلار.» مدير با نگاهي شفته دست به جيب شد و از كيف پول خود 6000 دلار را در آورده و به جوان داد و به او گفت: «اين حقوق سه ماه تو، برو و ديگر اينجا پيدايت نشود، ما به كارمندان خود حقوق مي دهيم كه كار كنند نه اينكه يكجا بايستند و بيكار به اطراف نگاه كنند.»

جوان با خوشحالي از جا جهيد و به سرعت دور شد. مدير از كارمند ديگري كه در نزديكيش بود پرسيد: «آن جوان كارمند كدام قسمت بود؟»

كارمند با تعجب از رفتار مدير خود به او جواب داد: «او پيك پيتزا فروشي بود كه براي كاركنان پيتزا آورده بود.»


شرح حكايت برخي از مدیران حتي كاركنان خود را در طول دوره مديريت خود نديده و آنها را نمي شناسند.. ولي در برخي از مواقع تصميمات خيلي مهمي را در باره آنها گرفته و اجرا مي كنند

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 7:52 ] [ ]

کتاب فرهنگ جامعه شناسی

نام کتاب : فرهنگ فشرده جامعه شناسی

نویسنده : ریچارد شفر

ناشر :  پارس بوک

زبان کتاب :  پارسی

تعداد صفحه :  ۱۷۷

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  ۲,۹۰۶   کیلوبایت

توضیحات :  در کتاب فرهنگ فشرده جامعه شناسی خوانندگان در کنار آموختنِ مفاهیم اصلی و واژه های پرکاربردِ جامعه شناسی، بنوعی به تمرین استفاده از متون اصلی و تمرین زبان عمومی و تخصّصی و حتّی تمرین ترجمه نیز می پردازند. علاوه بر اینها، تلفّظ ( آمریکایی) واژه ها هم در این فرهنگ گنجانده شده است تا در کنار پرداختن به متن و مفهوم و محتوا، با ارائۀ تلفّظ صحیح واژه ها، به فرم و صورت کار هم توّجهی شده باشد.

[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 14:0 ] [ ]
زنده یاد دکتر محمود حسابی(۱۳۷۱ – ۱۲۸۱) فیزیکدان ایرانی، در تهران زاده شد . پدر و مادرش از مردم تفرش بودند. خانوادهء او به کارهای دولتی و سیاسی اشتغال داشتند و آثار خدمات آبادانی مانند قنات و مسجد از جد ایشان در تهران موجود است.
محمود چهار ساله بود که پدربزرگش سفیر ایران در عراق شد و همراه خانواده اش به بغداد رفت. پس از دو سال توقف در آن شهر با خانواده به دمشق رفتند و سال بعد به بیروت منتقل شدند. تحصیلات ابتدایی را در هفت سالگی در مدرسه فرانسوی بیروت آغاز کرد و در آن جا با زبان فرانسه آشنا شد. تحصیلات متوسطه خود را در کالج امریکایی بیروت گذراند و در سال ۱۲۹۹ شمسی ایسانس ادبیات و علوم خود را از دانشگاه امریکایی بیروت گرفت. در ۱۹ سالگی درجه‌ی مهندسی راه و ساختمان را از دانشکده‌ی مهندسی بیروت دریافت کرد و بخشی از برنامه آموزشی پزشکی دانشگاه بیروت را نیز گذراند.
در ۱۳۰۳ پس از اخذ دانشنامه‌های ستاره‌شناسی و نجوم و زیست‌شناسی از دانشگاه امریکایی بیروت عازم فرانسه شد. در سال ۱۳۰۴ درجه‌ی مهندسی برق را از دانشکده‌ی برق ( اکول سوپریور دو الکتریسیته) و در ۱۳۰۵ مدرک تحصیلات معدن مدرسه‌ی عالی معدن پاریس را دریافت کرد. تحصیلات رسمی دکتر حسابی در سال ۱۳۰۶ با اخذ درجه‌ی دکترای فیزیک از دانشگاه سوربن فرانسه خاتمه یافت.
او در مدت تحصیل خود زبان های عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی را آموخته بود به طوری که می توانست از نوشته های علمی و فنی آن‌ها به خوبی استفاده کند . در ضمن تحصیل رسمی در چند رشته ورزشی از جمله شنا موفقیت‌هایی کسب کرد.

[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:59 ] [ ]

 آمار در علوم اجتماعی  جوادی powerpoint   zip file
2  آمار مقدماتی جوادی powerpoint   zip file
3  آمار مقدماتی میرزایی powerpoint   zip file
4  اصول علم اقتصاد دكتر لشکری powerpoint   zip file
5  بررسي مسائل اجتماعي ايران صداقت زاده گان

powerpoint   zip file

6  بررسي مسائل اجتماعي ايران كياني

powerpoint   zip file

7  تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام صداقت زاده گان  powerpoint   zip file
8  تامين و رفاه اجتماعي فيروز راد

powerpoint   zip file

9  تغييرات اجتماعي كيا كجوري powerpoint   zip file
10  تكنيك هاي خاص تحقيق  جوادي

powerpoint   zip file

11  جامعه شناسي انحرافات بخارايي

powerpoint   zip file

12  جامعه شناسي انقلاب بخارايي

powerpoint   zip file

13  جامعه شناسي ايلات و عشاير كيا كجوري  powerpoint   zip file
14  جامعه شناسي توسعه بخارايي

powerpoint   zip file

15  جامعه شناسي خانواده دانش powerpoint   zip file
16  جامعه شناسي روستايي كيا كجوري  powerpoint   zip file
17  جامعه شناسي روستايي دكتر ملكي

powerpoint   zip file

18  جامعه شناسي سازمانها دانش powerpoint   zip file 
19  جامعه شناسي سياسي بخارايي

powerpoint   zip file

20  جامعه شناسي شهري دانش powerpoint   zip file 
21  جامعه شناسي صنعتي دكتر ملكي

powerpoint   zip file

22  جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي كيا كجوري  powerpoint   zip file 
23  جغرافياي انساني ايران كديور

powerpoint   zip file

24  حقوق بازرگانی حسینی powerpoint   zip file
25  ریاضیات پایه سلطانی powerpoint   zip file
26  سيرتحول تعاوني در ايران و جهان فيروزراد

powerpoint   zip file

27  كامپيوتر و كاربرد آن هدايتي آذري powerpoint   zip file
28  كامپيوتر و كاربرد آن در علوم اجتماعي كياني

powerpoint   zip file

29  مباني تعاون حجتي شرق powerpoint   zip file 
30  مباني تعاون دكتر ملكي

powerpoint   zip file

31  مباني جامعه شناسي بخارايي

powerpoint   zip file

32  مباني جامعه شناسي حجتي شرق  powerpoint   zip file 
33  مباني جامعه شناسي كياني

powerpoint   zip file

34  مباني جمعيت شناسي كياني

powerpoint   zip file

35  مباني جامعه شناسي(مفاهيم اساسي1) حجتي شرق  powerpoint   zip file 
36  مباني جامعه شناسي(مفاهيم اساسي 2) دكتر زاهدي powerpoint   zip file 
37  مديريت و سازماندهي در تعاونيها دانش powerpoint   zip file 
38  نظريه هاي جامعه شناسي1 صداقت زاده گان  powerpoint   zip file 
39  نظريه هاي جامعه شناسي2 صداقت زاده گان  powerpoint   zip file 
40  نظريه هاي جامعه شناسي2  جوادي

powerpoint   zip file

[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:58 ] [ ]
جامعه شناسي
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي


(به ترتيب اولويت)1-     زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي لوئيس كوزر, ترجمة محسن ثلاثي
2-     نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر جورج ريتزر, ترجمه محسن ثلاثي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است).
3-     نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر توسلي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است).
4-     نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر آزاد ارمكي (چكيده كتاب به صورت جزوه موجود است).
5-     جزوه نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دكتر عبداللهي (دانشگاه علامه)
6-      مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي ريمون آرون, ترجمة باقر پرهام
7-     تفكر نظري در جامعه‌شناسي اسكيدمور, ترجمة جمعي از مترجمين


روش تحقيق در علوم اجتماعي
(به ترتيب اولويت)


1-     روش تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) باقر ساروخاني سه جلد
2-     كندوكاوها و پنداشته‌هاي دكتر رفيع‌پور
3-     پيمايش در تحقيقات اجتماعي دواس, ترجمة نائبي
4-     آمار در علوم اجتماعي با كاربرد نرم‌افزار, Spss pc در پژوهش‌هاي اجتماعي/ علي ساعي


زبان


1-     زبان عمومي
2-     زبان تخصصي در علوم اجتماعي و متون تخصصي هورتون و گيدنز و ريتزر و ...
3-     مفاهيم و اصطلاحات علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور و آنتوني گيدنز)

حوزه‌هاي جامعه‌شناسي


1-     جزوة جامعه‌شناسي شهري دكتر صديق سروستاني2-     جزوه جامعه‌شناسي انحرافات دكتر صديق سروستاني3-     جزوه جامعه‌شناسي انحرافات دكتر سخاوت4-     جزوه جامعه‌شناسي صنعتي دكتر صديق سروستاني
5-     جامعه‌شناسي ارتباطات دكتر ساروخاني

6-      جامعه‌شناسي خانواده دكتر ساروخاني
7-     جامعه‌شناسي پزشكي دكتر توكل
8-     جامعه‌شناسي روستايي دكتر وثوقي9-     جامعه‌شناسي روستايي دكتر ازكيا
10- جامعه‌شناسي توسعه دكتر ازكيا
11- جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي دكتر ازكيا
12- جزوه روانشناسي اجتماعي دكتر محسن تبريزي
13- جزوة جامعه‌شناسي انقلاب دكتر پناهي (دانشگاه علامه)
14- تئوري‌هاي انقلاب استنفورد كوهن, ترجمه عليرضا طيب
15- تغييرات اجتماعي گي روشه, ترجمه دكتر وثوقي
16-  جامعه‌شناسي سازمانها آقاي صبوري
17- جامعه‌شناسي كار و شغل دكتر توسلي
18- جزوه جامعه‌شناسي مايكل راس, ترجمه صبوري
19- جامعه‌شناسي سياسي دكتر بشيريه
20- جامعه و سياست مايكل راس, ترجمه صبوري
21- جامعه‌شناسي ادبيات دكتر كتبي
22- جامعه‌شناسي قشرها و نابرابريها ترجمه نيك‌گوهر
23- جامعه‌شناسي گيدنز

حوزه‌هاي توسعه و برنامه‌ريزي1-     جزوه اصول و انديشه‌هاي تعاوني دكتر انصاري
2-     تأمين اجتماعي و رفاه دكتر طالب
3-     جامعه‌شناسي توسعه دكتر ازكيا
4-     جامعه‌شناسي توسعه و توسعه‌نيافتگي دكتر ازكيا
5-     جامعه‌شناسي روستايي دكتر وثوقي
6-      جامعه‌شناسي روستايي دكتر ازكيا
7-     جزوه اصول و آموزش و ترويج دكتر شادي‌طلب
8-     مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي توسعه / دكتر ازكيا
9-     مباني مديريت دكتر علاقه‌بند

 
1-     مديريت روستايي در ايران


 

حوزه‌هاي مردم‌شناسي1-     نظريه‌هاي مردم‌شناسي، دكتر فكوهي
2-     مباني انسان‌شناسي (گرد شهر با چراغ)، دكتر روح‌الاميني
3-     مباني انسان‌شناسي طبيعي
4-     انسان‌شناسي فرهنگي، ترجمه آقاي ثلاثي
5-     روش تحقيق در انسان‌شناسي، ترجمه آقاي ثلاثي
6-      انسان‌شناسي عمومي، دكتر عسگري خانقاه
7-     روش بينش تجربه، دكتر عسگري خانقاه
8-     انسان‌شناسي زيستي- نژاد و تاريخ، لوي اشتروس
9-     مردم‌شناسي ايران، دكتر يوسفي‌زاده
10- نظام خويشاوندي، دكتر يوسفي‌زاده
11- مردم‌شناسي ماقبل تاريخ، دكتر رفيع‌پور


حوزه‌هاي جمعيت‌شناسي1-     مباني جمعيت‌شناسي،  دكتر اماني
2-     جمعيت‌شناسي جهان، دكتر اماني

3-     درآمدي بر انديشه‌ها و نظريه‌هاي جمعيت‌شناسي، احمد كتابي
4-     روشهاي تحليل جمعيت، پولارد
5-     آناليز جمعيت‌شناختي، رولان پرسا
6-      تحليل جمعيت‌شناختي، دكتر زنجاني
7-     كاربرد جمعيت‌شناسي،  دكتر ميرزايي
8-     جمعيت‌شناسي ايران، دكتر كاظمي‌پور
9-     جمعيت‌شناسي اقتصادي- اجتماعي و توسعه و باروري، دكتر ميرزايي
10- روشهاي تحليل جمعيت، آقاي كوششي
11- جزوه‌هاي سركلاس اساتيد و يك جزوه
[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:56 ] [ ]


تعهد، اولین شرط لازم برای ازدواج است و مهمترین شرط برای یک دختر ایرانی. پسرهای بی قید و بی تعهد شاید بتوانند در ابتدا خودشان را توی دل کسی جا کنند (مسلما آنها هرگز نمی روند به کسی بگویند «سلام من آدم غیرمتعهدی هستم، با من ازدواج می کنی؟!») اما بعد از مدتی نشانه هایشان بروز می کند و طرف مقابلشان را از آنها فراری می دهد.
تا به حال فکر کرده اید چرا بعضی افراد این همه طرفدار دارند ومحبوب همه هستند اما بعضی دیگر ... انگار کسی دوست ندارد حتی نزدیکشان بشود؟ خب، دسته اول مهره مار ندارند – شما که به این جور خرافات اعتقاد ندارید؟! – بلکه خصوصیاتی دارند که باعث محبوبیتشان می شود، یا بهتر بگوییم فاقد خصوصیاتی هستند که آدم ها را از آنها براند.

اما چه خصوصیاتی باعث می شود دیگران از ما فاصله بگیرند؟ اگر نمی خواهید مجرد بمانید این خصوصیات را در اسرع وقت از خودتان از بین ببرید. هیچ کس دوست ندارد با چنین آدم هایی ازدواج کند.

1- پسرهای تی تیش مامانی

پسرهای تی تیش همانطورکه از اسمشان پیداست پسرهای نازی هستند که محتاج مراقبت و توجه دیگرانند، آنها قدرت زیادی از خود ندارند، اهل ریسک کردن در زندگی نیستند، در هیچ زمینه ای استقلال ندارند و در واقع در ازدواج به دنبال یک «مامان» هستند که آنها را تر و خشک کند و مراقبشان باشد.

این جور مردان بیش از حد به خودشان می رسند و نه جذاب هستند و نه قابل اعتماد. به احتمال زیاد بینی شان را عمل زیبایی کرده اند، نگران جوش های صورتشان هستند، به اضافه وزنشان دقت زیادی دارند و مرتب از کرم ضد آفتاب استفاده می کنند (فکرش را بکن!).

آنها معمولا از خاکی شدن لباسشان می ترسند و برای هر تصمیمی هم با مامان مشورت می کنند. این نوع پسرها به شدت توجه طلب هستند و گاهی حسودی هم می کنند. آنها واقعا توانایی گرداندن زندگی مشترک را ندارند و آویزان دیگران هستند. به شدت به طرف مقابلشان وابسته می شوند و او را خفه می کنند.

اما همه اینها با تصویری که ما از «مرد زندگی» داریم (مردی قدرتمند و مستقل) منافات دارد. اگر جزو این گروه هستید بدانید که موهای عجیب و غریب شما هیچ جذابیتی برای طرف مقابلتان ندارد!

2- پسرهای سیب زمینی نشان

فکر می کنید چرا پسرهای سیب زمینی نشان هیچ وقت نمی توانند ازدواج کنند؟ چون جلسه اول آشنایی آنها هرگز به جلسه دوم نمی کشد. رفتار آنها با کسی که قرار است همسر آینده شان شود تفاوت قابل توجهی با رفتارشان با آقایان ندارد. به خاطر همین بیشترین جمله ای که از خانم ها می شنوند این است: «فکر می کنم ما به درد هم نمی خوریم!»

پسرهای سیب زمینی نشان – لطفا مرا ببخشید که از این اصطلاح برای توصیف این نوع پسرها استفاده می کنم، اما فکر نمی کنم اصطلاح دیگری وجود داشته باشد که بتواند به این خوبی آنها را وصف کند – هیچ توجهی به طرف مقابلشان ندارند. آنها ممکن است ذاتا آدم های بی توجهی باشند، یا اینکه دچار یکی از این عوارض باشند: اعتیاد به کار، اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر، اعتیاد به ماشین، اعتیاد به خانواده اصلی، یا هر نوع اعتیاد دیگری که تمام توجهشان را به خود جلب می کند. نقطه مشترکشان این است که طرف مقابلشان اصلا دیده نمی شود؛ و من به شما می گویم که هیچ دختری روی کره زمین نیست که نخواهد دیده شود.

3- پسرهای اتوکشیده

چون با ادب و تمیز باشی، نزد همه کس عزیز باشی. این شعار پسرهای اتوکشیده است. به خاطر همین هم آنها برای اینکه نزد همه کس عزیز باشند آنقدر در این خصوصیات اغراق می کنند که دیگر همه از دور و برشان فرار می کنند، چون مردم نمی توانند با آنها راحت باشند.

درست است که آنها خیلی محترمند و همیشه طبق آداب رفتار می کنند اما در واقع بیش از حد «آقا» هستند و برای همین مصاحبت با آنها بسیار سخت است. هیچ کس جرات نمی کند در حضور آنها لطیفه تعریف کند یا شوخی کند. ما آدمها خصوصیات مثبت را در حد صددرصد و مطلق دوست نداریم.

در واقع افرادی که کمی پایین تر از این حد رفتار می کنند برایمان جذاب تر و طبیعی تر به نظر می رسند. آدم های صددرصد به طرز عجیبی ایده آل و ویترینی به نظر می رسند و بنابراین تعجبی ندارد که هیچ دختری نتواند چنین جسارتی در حقشان بکند که بخواهد حتی به ازدواج با آنها فکر کند!

البته آنها واقعا آدم های خوبی هستند، تا جایی که می توانند به دیگران کمک می کنند، به شدت دلسوزند و فداکارانه کارهای دیگران را راه می اندازند. شاید به همین خاطر است که بیشتر می توان آنها را برادری خوب و مهربان در نظر گرفت تا همسری شایسته.

4- پسرهای دخالت گر

هیچ کس به این اندازه اعصاب خانم ها را به هم نمی ریزد. این نوع پسرها سر از همه کاری در می آورند. آنها در همه چیز دخالت می کنند؛ از آشپزی گرفته تا انواع شیوه های لکه بری.البته اشکالی ندارد که آدم اطلاعاتش زیاد باشد اما مشکل آنها این است که در زمینه های کاملا زنانه ای که اصلا ربطی به آنها ندارد سررشته دارند و این اطلاعات را مدام توی چشم خانم ها می کنند.

تصور کنید مردی بخواهد به همسرش بگوید سرامیک ها چطور براق می شوند یا فسنجان چقدر وقت لازم دارد تا کاملا جا بیفتد. پسرهای دخالت گر به مدل لباس و آرایش دیگران کار دارند ودقت زیادی روی ظرایف زنانه و جزییاتی از این دست دارند.

البته بدتر از این هم هست: آنها پشت سر این و آن حرف می زنند و خودشان را در روابط و مناسبات زنانه دخالت می دهند. حتی فکر کردن به آن هم ... راستش را بخواهید دنیای زنان و مردان واقعا با هم تفاوت دارد و از هم جداست، و هیچ کس انتظار ندارد یک مرد تا این حد وارد جزییات زنانه شود؛ شاید اینطوری بتوانید بیشتر وارد دنیای آنها شوید و آنها را درک کنید، اما می توانید مطمئن باشید که به همان اندازه مورد نفرت آنها قرار خواهید گرفت.

5- پسرهای خودشیفته

اولویت بندی زندگی آنها به این شکل است: اول خودم، دوم خودم، سوم هم خودم! آنها تمام مدت از خودشان و موفقیت هایشان در دنیای کسب و کار و روابط اجتماعی داد سخن می دهند. طرف مقابل آنها به هیچ وجه فرصت ابراز وجود ندارد و هرگز نوبت حرف زدن او نمی شود چون خودشیفته ها بعد از اینکه دو ساعت تمام از خودشان تعریف کردند، تلاش هایشان در زندگی را برشمردند و خوبی های خودشان را گفتند می گویند: «خب، دیگر بس است؛ زیاد از خودم حرف زدم. بگذار در مورد کارم برایت بگویم!»

خودشیفتگی یک اختلال شخصیتی به حساب می آید که البته در دنیای امروز رو به گسترش است. سر کردن با یک آدم خودشیفته واقعا خسته کننده است و انرژی زیادی از آدم می گیرد، علاوه بر اینکه هیچ انرژی به آدم نمی دهد و او مدام مجبور است تعریف های فرد خودشیفته را تایید کند و حرف ها و نظرات خودش را قورت بدهد.

البته خودشیفته ها بیشتر اوقات واقعا آدم های موفقی هستند و جزو دسته «خالی بندها» قرار نمی گیرند اما به هر حال باید بدانند که هر شخصی برای خودش موفقیت های ریز و درشتی دارد و دوست دارد شنیده و دیده شود. چاره اش این است که به جای فکر کردن به خودتان، کمی هم به طرف مقابلتان فکر کنید.

6- پسرهای مفلوک

خر آنها از همان کُرِگی بی دم بوده: من پول زیادی ندارم. کار درست و حسابی ندارم. تحصیلات درست و حسابی ندارم. خانواده درست و حسابی ندارم. قدرت بدنی زیادی هم ندارم. حتما فکر می کنید چنین کسی اصلا چرا می خواهد ازدواج کند؟ خب محققان هنوز پاسخ این سوال را کشف نکرده اند. مساله اینجاست که اینجور مردها هیچ کدام از این مشکلات و فلاکت ها را تقصیر خودشان نمی دانند، بلکه این سرنوشت و بخت بد آنها بوده که آنها را به این روز انداخته است.

آنها پدر و مادر خوبی نداشتند پس درست تربیت نشده اند، به خاطر شرایط سخت زندگی نتوانسته اند ادامه تحصیل بدهند، به خاطر اینکه مثل بقیه «پارتی کلفت» نداشته اند نتوانسته اند کار خوبی پیدا کنند، و «رفقای ناباب» هم آنها را از راه به در کرده اند!

جلسه آشنایی آنها بیشتر شبیه مراسم روضه خوانی است و طرف مقابلشان باید دستمال به دست بنشیند و برایشان گریه کند اما به هر حال باز هم بخت با آنها یار نیست و در ازدواج هم شانس نمی آورند چون آنها دو شرط اصلی شروع زندگی مشترک را ندارند: اول مسوولیت پذیری و دوم حداقل امکانات و توانمندی برای چرخاندن چرخ زندگی.

7- پسرهای بی بند و بار

تعهد، اولین شرط لازم برای ازدواج است و مهمترین شرط برای یک دختر ایرانی. پسرهای بی قید و بی تعهد شاید بتوانند در ابتدا خودشان را توی دل کسی جا کنند (مسلما آنها هرگز نمی روند به کسی بگویند «سلام من آدم غیرمتعهدی هستم، با من ازدواج می کنی؟!») اما بعد از مدتی نشانه هایشان بروز می کند و طرف مقابلشان را از آنها فراری می دهد.

نشانه های این جور پسرها هم برای کسی پوشیده نیست: آنها رفتار متعهدانه ندارند و پای حرف ها و قول هایشان نمی ایستند، به شروع زندگی مشترک اهمیت زیادی نمی دهند، مدام چشمشان می چرخد، در روابطشان با غیرهمجنس حتی جلوی همسر آینده شان حد و مرزی ندارند، مدام کارهایشان را توجیه می کنند و برای خودشان دلیل می تراشند، و رفتارهای مشکوک زیادی دارندنه که هر دختر باهوشی به راحتی می تواند آنها را ردیابی کند. قطعا آنها تکیه گاه خوبی برای یک ازدواج سالم نیستند. چه کسی حاضر است چنین کاری کند؟!

منبع: موفقیت
[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:54 ] [ ]
بالاترین مقام های سیاسی ایرانی تبار دنیا چه کسانی هستند؟
سیروس حبیب در انتخابات ششم نوامبر ۲۰۱۲ از حزب دموکرات امریکا به مجلس قانون گذاری امریکا در واشنگتن راه پیدا کرده است. او اولین ایرانی تباری است که توانسته با کسب کرسی ۴۸، وارد مجلس نمایندگان واشنگتن بشود. پیش از این نیز ایرانی ها در سیاست امریکا وارد شده اند اما این بالاترین مقامی است که یک ایرانی ـ امریکایی توانسته در جامعه ی امریکا به دست بیاورد.

مجله مهر: حبیب در« بلیوو » بزرگ شده است و یکی از مفاخر علمی این شهر است. او در ۸ سالگی بینایی اش را بخاطر نوع نادری از سرطان از دست داد و آنطور که خودش می گوید خیلی زود ارزش فرصت های برابر و سخت کوشی را دریافته است.

او با وجود پذیرش از دانشگاه آکسفورد، در دانشکده ی حقوق ییل ادامه ی تحصیل داد و پس از پایان تحصیلات در یک شرکت حقوقی در حوزه ی فن آوری و نیازهای حقوقی فعالیت کرده است. آقای حبیب به فعالیت در حوزه ی فن آوری و کارآفرینی علاقمند است و بیشتر خدماتش در حوزه ی کارآفرینی و حقوق فن آوری است.

سیروس حبیب در دفتر سناتورهای حزب دموکرات مانند هیلاری کلینتون فعالیت کرده است. تلاش های او برای خدمات رسانی بهتر به جامعه ی امریکایی به ویژه افراد آسیب پذیر جامعه مثل کودکان و سالمندان است. تلاش های او برای تغییر شکل اسکناس های امریکا برای اینکه برای افراد کم بینا و نابینا قابل تشخیص باشند بسیار مهم بوده اند.

او در مبارزه ی انتخاباتی اش تاکید کرده است چالش های اقتصادی نباید و نمی توانند فرصت های سرمایه گذاری، حق تحصیلات عالیه و محیط زیست را به خطر بیاندازند و برای خروج از بحران باید اراده، اتحاد و تلاش افراد جامعه به کارگرفته شود.

سیاست مدار ایرانی در امریکا

سیروس حبیب توانسته است بالاترین مقام سیاسی را به عنوان یک ایرانی در ایالات متحده ی امریکا کسب کند اما ایرانی های زیادی در حوزه سیاست کشورهای دیگر وارد شده اند و در حوزه ی فعالیت خود موفق بوده اند. در ایالات متحده ی امریکا، فریار شیرزاد، گلی عامری، جیمی دلشاد، ناتاشا کامرانی، فرید جواندل، راس میرکریمی، سوزان اعتضادی و بدیع بدیع الزمانی افراد سرشناس و مطرح ایرانی تباری هستند که از سیاستمداران و فعالان فرهنگی و اقتصادی امریکا محسوب می شوند.

فریار شیرزاد مشاور معاون رییس جمهور و شورای ملی امریکا بود. او متولد ۱۹۶۵ متولد شهر لندن است و پدرش یکی از دیپلمات های ایرانی دردوره ی پهلوی است. شیرزاد، هفت سال در کمیته ی مالی سنای امریکا از سوی حزب جمهوری خواه فعالیت کرده است. شیرزاد یکی از سرشناس ترین سیاستمداران ایرانی ـ امریکایی است.

گلی عامری معاون وزیر امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه امریکا بوده است. او عضو حزب جمهوری خواه است. دانش آموخته ی استنفورد و دانشگاه پاریس است. گلی عامری در سال ۲۰۰۵ از سوی جورج بوش به عنوان یکی از اعضای هیات سه نفره ی امریکا در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر معرفی شده بود. "گلی عامری یزدی" پیش از احراز پست معاون امور آموزشی و فرهنگی وزارت خارجه آمریکا به خاطرنقشش در جمع آوری پول برای تشکیل یک گروه لابی که هدف از آن تلاش برای لغو تحریم های تجاری آمریکا علیه ایران بوده است، مجبور به حضور در کنگره و توضیح در این باره شده بود.

جمشید دلشاد اولین ایرانی تباری است که به عنوان شهردار یکی از شهرهای امریکا انتخاب شده است. او تا سال ۲۰۱۱ شهردار شهر بورلی هیلز بود. جمشید دلشاد متولد شهر شیراز است و اولین یهودی ایرانی تباری است که به ریاست کنیسه ی ساینا در لس آنجلس رسیده است.

 راس میرکریمی نیز یکی از افراد سرشناس حزب دموکرات امریکا است. او از موسسین حزب سبز کالیفرنیا در سال ۲۰۱۰ بود. شهرت میرکریمی بخاطر تلاش های او برای قانون ممنوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در سوپرمارکت ها و داروخانه ها در شهر سن فرانسیسکو است. اما او در سال ۲۰۱۲ متهم به خشونت خانوادگی و به خطر انداختن جان فرزندش در یک دعوای خانوادگی شد.  اگرچه ایرانی ها در دو حزب جمهوری خواه و دموکرات امریکا وارد شده اند اما هنوز از افراد قدرتمند و تاثیرگذاردر سیاست های داخلی و خارجی امریکا نیستند.

 

سران ایرانی رژیم صهیونیستی

شاول موفاز، معاون نخست وزیر راه و ترابری سابق رژیم صهیونیستی است. او رییس سابق ستاد کل فرماندهی و عملیات ارتش رژیم صهیونیستی و وزیر دفاع نیز بوده است. در تهران به دنیا آمده و اصالتا اصفهانی است. نام سابق او شهرام مفضض کار بوده است. او عضو تیپ کماندویی ارتش این رژیم است و در جنگ شش روزه، جنگ یوم کیپور و جنگ لبنان شرکت داشته است. موفاز پس از پایان جنگ ۱۹۸۸ لبنان در دانشگاه نظامی امریکا ادامه تحصیل داد. در سال ۱۹۴۴ به دلیل موافقت برای مبارزه با نیروهای نظامی فلسطین به مقام سرلشکری رسید.

 دان حالوتس یک ایرانی تبار است او نیز فرمانده ستاد کل فرماندهی و عملیات ارتش رژیم صهیونیستی است. او در جنگ این رژیم با لبنان فرمانده کل نیروهای هوایی بوده است.

 موشه کاتساو، هشتمین رییس جمهور رژیم صهیونیستی متولد ۱۹۴۵ در شهر یزد است. در میان ایرانیان مهاجر کاتساو تنها کسی است که به بالاترین مقام سیاسی کشور دیگر دست یافته است. او در دوران ریاست جمهوریش متهم به آزار جنسی و استراق سمع شده بود اما چون در دوران ریاست جمهوری مصونیت قضایی داشت با وجود فشارهای سیاسی در قدرت باقی ماند. او در سال ۲۰۱۱ به اتهام تجاوز به عنف و آزار جنسی به ۷ سال زندان محکوم شد.

 

نسل جدید مهاجران و فعالیت های سیاسی

از دوران قاجار تا کنون ایرانی های مهاجر توانسته اند در کشورهای مختلف به موقعیت های سیاسی دست پیدا کنند. اما تنها در نسل دوم و سوم مهاجران ایرانی است که آنها تمایل جدی تری به شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی در کشورهای محل اقامتشان دارند. این گروه جدید مبتکر فعالیت های اجتماعی و سیاسی جدیدی هستند و مانند یک شهروند درجه یک عضو احزاب و گروه های سیاسی شده اند. آنها فقط اصالت ایرانی دارند اما اهداف و منافع کشور تابع شان را دنبال می کنند. سیاستمداران مهاجر ایرانی اگرچه تلاش می کنند برای جامعه ی مهاجر ایرانی خدمات رفاهی و اجتماعی فراهم کنند اما فعالیت های آنها فقط همسو با سیاست کشورهای خودشان است.

[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:53 ] [ ]

یک فرشته

  کسانی که سالها پیش صبح خیلی زود از خیابان ظفر گذر می کردند، خانم مسنی را می دیدند که با فولکس قورباغه ایش به سمت بیمارستان علی اصغر میرفت. زنی ساده پوش و زلال که برای من نماد همیشگی عشق ورزی بی دریغ محسوب میشود.
 
پروفسور پروانه وثوق تنها پروفسور بیماریهای خون کودکان در ایران است و بیش از نیم قرن عاشقانه مرهم کودکان سرطانیست. استاد هیچگاه ازدواج نکرده است. شاید او هم همچون مادر ترزا زمانی بر سر دو راهه ی زندگی و عشق ایستاده و عشق را برگزیده باشد...
سالها قبل زمانی که شنیدم استاد تا کنون حتی یک ریال کارانه بیمارستانی دریافت نمی کند ساعتها بغض در گلویم نشسته بود. تمام درآمد یک پزشک از کارانه ی بیمارستانیش تأمین می شود و او از این گذشته است تا فشاری بر کودکان و خانواده هایشان نیاید. پروفسور پروانه وثوق هم اکنون رئیس هیات امنا، سرپرست تیم پزشکان و یکی از بانیان بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان تهران (محک) می باشد.
همکارانش می گفتند: بارها به ایشان پیشنهاد شده که برای مشاغل تحقیقاتی در ازای دریافت حقوق هنگفت و امکانات دیگر ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی شود. ولی او خدمت رایگان به کودکان سرطانی وطنش را برگزید.
زمانی به پروفسور وثوق گفتم، دیدارتان حسرت نادیدن مادر ترزا را برایم بی رنگ میکند. نمی دانم که شما را مادر ترزای ایران بنامم یا مادر ترزا را پروانه وثوق هند؟ صد حیف که امروز که برای این مطلب در این صفحه در دنیای مجازی به دنبال عکس پروفسور وثوق می گشتم هرچه بیشتر نامش را جستجو می کردم کمتر می یافتم. دنیای مجازی هم خالی از عشقهای واقعی می شود. استاد اکنون دهه ی نهم زندگیش را می گذراند و من چقدر دلم می خواهد که دختران و پسران وطنم تا او زمین و زمانمان را معطر می کند، از پروفسور بیاموزند و او را بشناسند.
این شیر زنان و دهها شیر زن دیگر که گمنام در نزدیکی مان می زیند عاشقانی بی همتایند، بیشتر بشناسیمشان ...
 
زندگی عشقی پر مخاطره است،گاه باید قمارش کرد... (مادر ترزا)
[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:49 ] [ ]
مرد ثروتمندی به کشیشی می گوید:
نمی دانم چرا مردم مرا خسیس می پندارند.
کشیش گفت:
بگذار حکایت کوتاهی از یک گاو و یک خوک برایت نقل کنم.

خوک روزی به گاو گفت: مردم از طبیعت آرام و چشمان حزن انگیز تو به نیکی سخن می گویند و تصور می کنند تو خیلی بخشنده هستی. زیرا هر روز برایشان شیر و سرشیر می دهی.

اما در مورد من چی؟ من همه چیز خودم را به آنها می دهم از گوشت ران گرفته تا سینه ام را. حتی از موی بدن من برس کفش و ماهوت پاک کن درست می کنند. با وجود این کسی از من خوشش نمی آید. علتش چیست؟

می دانی جواب گاو چه بود؟

جوابش این بود:
شاید علتش این باشد که
"هر چه من می دهم در زمان حیاتم می دهم"
[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:48 ] [ ]

کمال الدین پیر موذن در رابطه با جلسه امروز فراکسیون رهروان ولایت گفت: اعضای فراکسیون رهروان ولایت در جلسه صبح امروز به توافق رسیدند که در نشست رئیس دولت با نمایندگان شرکت نکنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عزیز اکبریان، عوض حیدر‌پور، موسی الرضا ثروتی، مسعود پزشکیان و حداد عادل از غایبین نشست امروز رئیس دولت با نمایندگان مجلس هستند.

به گزارش انتخاب به نقل از ایلنا طی چند روز گذشته، نمایندگان مجلس نامه‌ای را دریافت کردند که  از آنان دعوت شده بود تا در جلسه‌ای با حضور احمدی نژاد شرکت کنند. دریافت این نامه با موضعگیری برخی نمایندگان مواجه شد. عوض حیدر‌پور نماینده شهرضا در این زمینه در جمع خبرنگاران گفت: این دیدار درخواستی از سوی برخی نمایندگان از رئیس جمهور  است و درخواست همه نمایندگان نیست.

در همین حال برخی از نمایندگان همچون حداد عادل، مسعود پزشکیان و موسی الرضا ثروتی تاکید کردند که به دلیل مشغله کاری در نشست عصر امروز با رئیس جمهور شرکت نخواهند کرد.

 عزیز اکبریان امروز در این زمینه در صحن علنی گفت: به دلیل اینکه نشست رئیس جمهور و نمایندگان با هیات رئیسه هماهنگ نشده است، دعوت نیست بلکه نشست برخی از نمایندگان با رئیس جمهور به حساب می‌آید.

عوض حیدر‌پور نیز در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: من به این نشست دعوت نشدم و اگر هم دعوت می‌شدم حضور نمی‌یافتم چرا که نمایندگان باید از رئیس دولت دعوت کنند تا نشستی برگزار شود ولی تنها چند نماینده این درخواست را کرده‌اند. بنابراین بهتر است همان تعداد از نمایندگان نیز در نشست عصر امروز نمایندگان مجلس با رئیس دولت حضور یابند.

وی در ادامه از نمایندگانی که در نظر دارند تا در این نشست حضور یابند درخواست کرد در مقابل حرف‌های احمدی‌نژاد کوتاه نیایند و پاسخ دیگر نمایندگان را از جانب آن‌ها به وی دهند.

موسی الرضا ثروتی نیز درباره حضور خود در این نشست گفت: من کار دارم و نمی‌توانم در نشست نمایندگان با احمدی‌نژاد حضور یابم.  این نشست غیر قانونی برگزارشده است چراکه اگر رئیس جمهور می‌خواست نشست برگزار کند باید شخصا در خواست خود را به رئیس مجلس ارائه می‌کرد.

مسعود پزشکیان نیز در این زمینه گفت: من نیازی نمی‌بینم در این نشست حضور یابم. وقتی که رئیس جمهور قرار است در صحن علنی حضور یابد و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد چه نیازی است که یک نشست قبل از حضور وی برگزار شود.

حداد عادل نیز درپاسخ به سوال برخی خبرنگاران درباره اینکه آیا درنشست مشترک رییس جمهور با نمایندگان مجلس شرکت می‌کند یا خیر؟ گفت: من کاردارم و به این جلسه نمی‌روم.

اعضای فراکسیون رهروان ولایت به دیدار احمدی‌نژاد نمی‌روند

عضو هیات رئیسه مجلس هم از عدم شرکت فراکسیون اصولگرایان در جلسه امروز خبر داد.

کمال الدین پیر موذن در رابطه با جلسه امروز فراکسیون رهروان ولایت گفت: اعضای فراکسیون رهروان ولایت در جلسه صبح امروز به توافق رسیدند که در نشست رئیس دولت با نمایندگان شرکت نکنند.

وی افزود: اعضای فراکسیون رهروان ولایت بر این نظر رسیده‌اند که این دعوت از طرف معاون پارلمانی رئیس جمهور از نمایندگان صورت گرفته و در راستای دور زدن سوال از رئیس جمهور برگزار می‌شود که دولت در نظر دارد با برگزاری چنین نشست‌هایی اقتدار مجلس را زیر سوال برد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد:  پیامکی از سوی فراکسیون اصولگریان به برخی از نمایندگان ارسال شده که اعضای این فراکسیون در جلسه عصر امروز نمایندگان با رئیس دولت حضور خواهند یافت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود عدم شرکت حداد عادل بعنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان در جلسه امروز، برخی از اعضای این فراکسیون در این جلسه حضور دارند، گفت:  در مجلس نهم رفتار فراکسیونی رعایت نمی‌شود و در این مجلس شاهد این گونه رفتار‌ها بودیم که دیگر به ریش سفیدی و کدخدایی در فراکسیون‌ها بهایی داده نمی‌شود.

پیرموذن تصریح کرد: فراکسیون رهروان ولایت در راستای حفظ جایگاه مقتدرانه و قانونی مجلس و همچنین حفظ حرمت وظایف قانونگذاری در امر کنترل و نظارت به ویژه انجام تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله بانک مرکزی و سوال از رئیس جمهور، قرار گذاشتند که در جلسه امروز حضور نیابند.

 گفتنی است اسامی نمایندگان عضو فراکسیون رهروان ولایت بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

 

محمد باقری بناب، غلامرضا نوری بستان آباد، علیرضا منادی تبریز، رضا رحمانی تبریز، میرهادی قره سید رومیانی تبریز، ارسلان فتحی‌پور کلیبر، مهدی دوادگر مراغه، محمدحسن نژاد مرند و جلفا، محمدعلی مودی میانه، جهانگیرزاده ارومیه، عابد فتاحی ارومیه، قاضی‌پور ارومیه، محمد قسیم عثمانی بوکان، حسینی صدر خوی، علی اکبر آقایی سلماس، محمد علی‌پور باکو، احمدی مهاباد، بیگی میاندوآب، حسن‌زاده نقده، پیر مؤذن اردبیل، حقیقت‌پور اردبیل، مصطفی افضلی‌پور اردبیل، جلیل جعفری خلخال، یونس اسدی مشکین‌شهر، حبیب برومند پارس‌آباد، میر قسمت موسوی گرمی، احمد بخشایش اردستان، عباس میر خلیلی اصفهان، عوض حیدرپور شهرضا، محمد علی اسفنانی فریدن، محسن سرامی خمینی‌شهر، سید ناصر موسوی فلاورجان، سید حمیدرضا طباطبایی نایین، محمد فیروزی نطنز، سید محمد حسین میر محمدی گلپایگان، علی محمد احمدی دهلران، عزیز اکبریان کرج، محمد جواد کولی‌وند کرج، محمدرضا باهنر تهران، لاله افتخاری تهران، فاظمه رهبر تهران، علیرضا محجوب تهران، غلامرضا مصباحی مقدم تهران، علی مطهری تهران، ابراهیم نکو رباط کریم، حسین گروسی شهریار، یوناتن بتکولیا آشوریان، سید حسین نقوی حسینی ورامین، امیر عباس سبحانی بروجن، سید سعید زمانیان شهر کرد، مجید جلیل سر قلعه لردگان، حمیدرضا عزیزی اردل فارسان، محمد علی عبدالله‌زاده فردوس، جواد هروی قائنات، مراد هاشم زهی نهبندان، غلامرضا اسداللهی تربت جام، محمود نگهبان خواف، رمضان‌علی سبحانی فر سبزوار، محمدرضا محسنی فانی سبزوار، هادی شوشتری قوچان، حسین سبحانی‌نیا نیشابور، علی مددی نیشابور، هادی قوامی اسفراین، موسی‌الرضا ثروتی بجنورد، قاسم جعفری بجنورد، عبدالرضا عزیزی شیروان، محمد سعید انصاری آبادان، سید حسن دهدشتی آبادان، ناصر صالحی دشت آزادگان، جواد سعدون زاده آبادان، سیدرضا دارایی اندیمشک، سید شریف حسینی اهواز، عبدالله صامری خرمشهر، سید راضی نوری شوش، سید محمدصادق ابراهیمی شوشتر، اسماعیل دلیلی مسجد سلیمان، سید محمد علی موسوی خدابنده، کاظم جلالی شاهرود، غلامرضا کاسب گرمسار، محمد سعید اربابی ایرانشهر، حمیدرضا پشنگ خاش، حسین علی شهریاری زاهدان، ناصر کاشانی زاهدان، هدایت‌الله میر مرادزهی‌ سراوان، یعقوب جدگال چابهار، الیاس طاهری اقلید، محمدرضا رضایی جهرم، رحیم زارع آباده، نبی‌الله احمدی داراب، داریوش اسماعیلی سروستان، سید عنایت‌الله هاشمی سپیدان، سید احمدرضا دستغیب شیراز، جعفر قادری شیراز، محمد حسین دوگانی فسا، نادر فریدونی فیروز‌آباد، شاهین محمد صادقی کازرون، سید موسی موسوی لامرد، محمد سقایی نیریز، محمد مهدی برومندی مرودشت، روح‌الله عباس‌پور بوئین زهرا، رجب رحمانی تاکستان، داود محمدی قزوین، علی لاریجانی قم، سید محمد بیاتیان بیجار، محسن بیگلری سقز، حامد قادر مرزی قروه، امید کریمیان مریوان، موسی غضنفر‌آبادی بم، شهباز حسن پور سیرجان، محمدرضا امینی کهنوج کهنوج، علی جلیلیان اسلام‌آباد غرب، محمد ابراهیم محبی سنقر، فتح‌الله حسینی قصر شیرین، سید سعید حیدری کرمانشاه، عبدالرضا مصری کرمانشاه، محمد رزم کرمانشاه، نعمت‌الله منوچهری پاوه، غلام محمد زارعی بویر احمد، سید علی محمد بزرگواری کهگیلویه، غلامرضا تاج‌گردون گچساران، رحمت‌الله نوروزی علی‌آباد، محمد جواد نظری مهر کردکوی، عبدالکریم رجبی مینودشت، عیسی امامی گرگان، صفر نعیمی رز آستارا، محمد حسین قربانی آستانه اشرفیه، حسن خسته‌بند بندر انزلی، غلامعلی جعفرزاده رشت، جبار کوچکی‌نژاد رشت، محمد مهدی رهبری رودسر، حمیدرضا خصوصی صومعه‌سرا، ایرج ندیمی لنگرود، مهرداد لاهوتی لنگرود، علاءالدین بروجردی بروجرد، ایرج آقا محمدی خرم‌آباد، حجت‌الله سوری سلسله و دلفان، الله‌یار ملک‌شاهی کوهدشت، علی کاییدی پل دختر، عزت‌الله یوسفیان ملا آمل، علی اکبر ناصری بابل، حسین نیاز آذری بابل، محمد دامادی ساری، رمضان شجاعی کیاسری ساری، سید هادی حسینی قائم شهر، کمال‌الدین علی‌پور قائم‌شهر، قاسم احمدی نوشهر، محمد حسن آصفری اراک، عباس رجایی اراک، محمد ابراهیم رضایی خمین، قاسم عزیزی شازند، منصور آرامی بندرعباس، محمد آشوری بندرعباس، احمد جباری بندر لنگه، عبدالکریم هاشمی میناب، بهروز نعمتی اسدآباد، بهروز نعمتی اسدآباد،
[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:47 ] [ ]

گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت !
پرسیدند : چه می کنی ؟
پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم !
گفتند : حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است ! و این آب فایده ای ندارد !
گفت : شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ، اما آن هنگام که خداوند می پرسد : زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟
پاسخ میدم : هر آنچه از من بر می آمد !

دوستی نه در ازدحام روز گم می شود نه در سکوت شب ، اگر گم شد هرچه هست دوستی نیست

[ دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 13:43 ] [ ]
[ یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 23:37 ] [ ]
[ یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 23:31 ] [ ]

-  
[  ]آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی.pdf3.1M 
[  ]ابزار مقدماتی الکترونیک.pdf2.5M 
[  ]اصول ارسال و دریافت تصاویر رنگی.pdf2.9M 
[  ]اصول اندازه گیری الکتریکی.pdf4.4M 
[  ]اصول ضبط مغناطیسی.pdf2.7M 
[  ]الکترونیک عمومی 1.pdf5.5M 
[  ]الکترونیک عمومی 2.pdf 33M 
[  ]بازپیچی الکتروموتورها.pdf2.8M 
[  ]برق تاسیسات.pdf8.6M 
[  ]تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلد دوم.pdf5.2M 
[  ]تعمیر لوازم خانگی حرارتی.pdf2.6M 
[  ]تعمیر لوازم خانگی گردنده.pdf7.9M 
[  ]تقویت صوت و تصویر.pdf2.8M 
[  ]دریافت و پردازش سیگنالهای صوت و تصویر در تلویزیون سیاه و سفید.pdf3.9M 
[  ]دیود ترانزیستور.pdf4.4M 
[  ]راه اندازی موتورهای الکتریکی تک فاز و سه فاز جلد دوم.pdf5.1M 
[  ]راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز جلد اول.pdf4.0M 
[  ]راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز جلد سوم.pdf2.3M 
[  ]راه اندازی موتورهای سه فاز و تکفاز جلد سوم.pdf4.1M 
[  ]ساخت ترانسفورماتور.pdf6.0M 
[  ]سیستمهای انحراف عیب یابی و تعمیر کلی تلویزیون سیاه و سفید.pdf5.1M 
[  ]سیستمهای انحراف لامپ تصویر و عیب یابی کلی تلویزیون رنگی جلد اول.pdf2.7M 
[  ]سیستمهای انحراف لامپ تصویر و عیب یابی کلی تلویزیون رنگی جلد دوم.pdf3.6M 
[  ]سیم پیچی موتورهای تک فاز.pdf3.9M 
[  ]سیم پیچی موتورهای سه فاز.pdf4.2M 
[  ]لوله کاری و اتصالات سیم و کابل.pdf5.9M 
[  ]مبانی الکتریسیته.pdf6.7M 
[  ]مبانی برق.pdf5.7M 
[  ]مبانی تکنولوژی برق صنعتی.pdf4.5M 
[  ]مبانی مخابرات و رادیو.pdf5.9M 
[  ]مدارهای الکتریکی.pdf3.7M 
[  ]مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی.pdf4.3M 
[  ]مقاومت سلف خازن در برق متناوب.pdf4.2M 
[  ]مقاومت سلف خازن در جریان مستقیم.pdf2.7M 
[  ]منبع تغذیه و واحد کنترل.pdf5.0M 
[  ]کاربرد قطعات در مدارات الکترونیکی جلد اول.pdf3.8M 
[  ]کاربرد قطعات در مدارات الکترونیکی جلد دوم.pdf2.7M 
[  ]کارگاه الکترونیک عمومی.pdf3.0M 
[  ]کارگاه الکترونیک مقدماتی.pdf2.4M 
[  ]کارگاه سیم کشی 1.pdf6.0M 
[  ]کارگاه سیم کشی 2.pdf2.9M 
[  ]گیرنده های رادیویی.pdf3.4M 
[  ]AC ماشین.pdf1.7M 
[  ]DC ماشین.pdf
[ یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 23:30 ] [ ]
[ یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 23:29 ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

6312